ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:35
ލޯކަލް މާރުކޭޓް
ލޯކަލް މާރުކޭޓް
މޯލްޑިވްސް ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓު ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ހުޅުވާލައިފި
 
ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަވެގެން 50 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް
 
ވަގުތީ މާރުކޭޓަށް ހޮވޭނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގައި، ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ނަގާ ގުރުއަތަކުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން، ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުތަކުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، މިއީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކުރާ ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ކަމަށެވެ. އެ މާރުކޭޓުން 30 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މި ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަ ވެގެން 50 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައި އުސޫލުގައި ވާގޮތުން، މި ގޮޅިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ގޮޅީގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާ ތަކެއްޗަކީ ކެއިން ބުއިމަށް ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި ގޮޅި ކުއްޔަށް ދިނުމާއި އެހެން ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ދީގެން ގޮޅި ހިންގުމާއި، އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ބިދޭސީންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުންވެސް މަނާވާނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ގޮޅިތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަލައި ޗެކުކުރާއިރު އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާނެ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ 200 ރުފިޔާއާ 500 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން އެ ގޮޅިއެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކަމެއް އަލުން ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކާނުލައި ގޮޅިން މުދާ ހުސްކުރުމަށް އަންގައި، ގޮޅި ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާއިމުކުރާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުތަކުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ހުޅުމާލޭ އަމީން އެވެނިއު މޭޕަލް ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެ ކައުންސިލްގެ ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަނަށް، 11 މާރިޗު 2023ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ވަގުތީ މާރުކޭޓަށް ހޮވޭނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ނަގާ ގުރުއަތަކުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް