ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 22:13
ވެނިސްގެ ފެނުގެ މަގުތަކުން ފެން ހިނދިފައި
ވެނިސްގެ ފެނުގެ މަގުތަކުން ފެން ހިނދިފައި
ސައުދީގެޒެޓް
ވެނިސްގެ ފެނުގެ މަގުތައް
ވެނިސް މަޝްހޫރު ފެނުގެ މަގުތަކުން ފެން ހިނދެނީ
 
މިކަން ހައްލުވުމަށް ފަންސާހަކަށް ދުވަހު ވާރޭވެހެންޖެހޭ ކަމަށް މާހިރުން ވިދާޅުވޭ

އިޓަލީގެ ވެނިސް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ އެތަނުގައިވާ ފެނުގެ މަގުތަކާއި ކެނޯތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވެނިސްގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތީގެ ބަދަލުގައި ދަތުރުކުރަނީ ކުދި ލޯންޗްތަކާއި ޚާއްސަ ވޯޓަރ ޓެކްސީ ތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ވެނިސްއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތަފާތު ސިޓީއެކެވެ. ލޯބިވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިންގެ މަގުބޫލް މަންޒިލެކެވެ.

ނަމަވެސް މިއަހަރު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި އާންމުކޮށް އޮކްޓޯބަރު މަހާ ޖަނަވަރީ މަހާ ދެމެދު ވެނިސްގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވަނީ ފެނުގެ މަގުތަކުގައިވާ ފެންގަނޑު އުފުލި، ތިރި އިމާރާތްތަކަށް ފެންވަނުމުގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ.

ވެނިސްގެ ފެން ހިނދިފައިވާ މަގެއް - ސައުދީގެޒެޓް

ނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބު ތަކާހެދި މިއަހަރު ދިމާވެފައިވަނީ އޭގެ އިދިކޮޅު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ގިނަ ދުވަސް ތަކެއްވަންދެން ވާރޭ ނުވެހުމާއި، ފެން ލިއްބައިދޭ ދެވަނަ ވަސީލަތްކަމަށްވާ ސްނޯ ފައިބާ މުއްދަތު ކުރުވުމާއި، ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް އައިސްފައިވާ އެހެން ބައެއް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވެނިސްގެ ފެނުގެ މަގުތަކުގެ ފެންގަނޑު ހިނދި އެތައްހާސް ވޯޓަރ ޓެކްސީތައް އެހެލަން ޖެހިފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ކޮންމެހެން ދުއްވަންޖެހޭ ވޯޓަރ އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ ދަތުރުތަކަށްވެސް ވަނީ ބުރޫ އަރާފައެވެ.

ފެން ހިނދުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އިޓަލީގެ އުތުރުގެ ހިސާބު ތަކަށެވެ. އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އެލްޕްސް ފަރުބަދަ މައްޗަށް ވެހުނު ސްނޯގެ މިންވަރުވެސް މިއަހަރު ދެބައިކުޅައެއްބައި މަދުކަމަށްވެއެވެ. އެންމެ ދިގު ޕޯ-ކޯރު، އެލްޕްސް ފަރުބަދަމަތިން ދެމިގެން އަންނައިރު މިއަހަރު ލިބުނު ފެނުގެ މިންވަރު 61 އިންސައްތަ މަދުކަމަށްވެއެވެ.

ލޭކް ގަރުދާގެ ފެންގަނޑުވެސް އެއްކޮށްހެން ހިނދިފައި ވުމުން، ކުރިން ކޯރުގެ ފެންގަނޑުގެ ސަބަބުން ވަކިވެފައި އޮންނަ ޖަޒީރާއަކަށް ހިނގާލާފައި ދެވޭކަމަށްވެއެވެ.

ވެނިސްގެ ކެނޯތައް އެހެލާފައި - ސައުދީގެޒެޓް

އިޓަލީގެ މޫސުމާބެހޭ އެކްސްޕަރޓެއް އިޓަލީގެ ނޫހަކަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ "ވޯޓަރ ޑެފިސިޓް ސިޓުއޭޝަން" ނުވަތަ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ ހާލަތަކީ 2020-2021ގެ ފިނި މޫސުމުން ފެށިގެން އަންނަން ފަށާފައިވާ ބަދަލެކެވެ. ފެނުގެ ހާލަތު ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފަންސާހަކަށް ދުވަހު ވާރޭވެހި، 500 މިލިމީޓަރަށް ކޯރުތަކުގެ ފެންގަނޑު އުފުލެން ބޭނުންވާނެ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޓަލީއަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފާއިތުވި 70 އަހަރުތެރޭގައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ހަނަފަސް ދުވަސްތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕޯ-ކޯރުން ފެން ލިބޭގޮތަށް އޮންނަ "ޕޯ-ރިވަރ ބޭސިން" ކިޔާ ސަރަހައްދުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީވެސް ހިންގާފައި ވެއެވެ.

މައުލޫމާތު: ސައޫދީ ގެޒެޓް  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
31%
19%
27%
12%
4%
8%
ކޮމެންޓް