ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 17:48
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި
 
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑުތަކުގެ އަގު ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި
 
މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތަކާއި ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، އެތަންތަނުން އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ އަދި ފަޅުހުއްދަ ފީ ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ފީ އެ ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޓީން ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޓީގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާގޮތުން މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތަކާއި ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، އެތަންތަނުން އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ އަދި ފަޅުހުއްދަ ފީނެގުމުގެ އިތުރުން، މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑުތަކުގެ އަގު ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަގު ބަންދުނުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޯޑުތަކުގެ އަގު މިހާރު 24 ގަޑިއިރަކަށް ވަނީ 100 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 150 ރުފިޔާއެވެ.

މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އުމްރާނީގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރަތަމަ 6 ގަޑިއިރަށް ބޯޑު ދޫކުރާނީ 250 ރުފިޔާއަށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 100 ރުފިޔާ ނަގާއިރު، އިޖުތިމާއީގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރަތަމަ 6 ގަޑިއިރަށް 150 ރުފިޔާ، އަދި އެއަށްފަހު ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 75 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރަތަމަ ދެ ގަޑިއިރަށް 100 ރުފިޔާއަށް ބޯޑު ދޫކުރާއިރު، އެއަށްފަހު އިތުރުވާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 50 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ.

ފީތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އިއުލާނާ އެއްގޮތަށް، މާލެއާއި ވިލިމާލޭ ފަޅުން އުޅަނދުފަހަރަށް ފައްތިޔާ، ފަޅުހުއްދަ، އަދި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރާ ބޯޑުތަކުގެ އަގު ލިސްޓަށް 26 ފެބުރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް