ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 08:13
ރައީސް މިޝެލް ޓެމާ
ރައީސް މިޝެލް ޓެމާ
ގޫގުލް
ރައީސް ޓެމާ
ބްރެޒިލްގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އަނެއްކާވެސް ހަަލަބޮލިވެއްޖެ
 
އެންމެ ފަހުން ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް ރޫސެފް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައި، އޭރު ރައީސް ޓެމާ ހުންނެވީ ރޫސެފްގެ ނައިބެއްގެ ގޮތުގައި

ބްރެޒިލް އަނެއްކާވެސް ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އާ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއަށެވެ. ގައުުމުގެ ރައީސް މިޝެލް ޓެމާ ގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. 

ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް އުފުުލާފައިވާ ދައުވާ އާ އެކީ އެމަނިކުފާނު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަދެއްޖެއެވެ. އެއީ ބްރެޒިލްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދައުލަތުގެ އިސްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވުމެެވެ. 

ރައީސް ޓެމާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ އަދި އެއް އަހަރުވެސް ނުވެއެވެ. ތާއިދު ކުޑަ ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރޮޑްރިގޯ ޖެނޮޓް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ފައިސަލާ ކުރާނީތޯ ބެލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް އެހުމާ ހަމަޔަށް ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ގައި ވަނީ އެއްގަމު މަސް ބަންދު ކުރާ ފާމެއް ކަމަށްވާ ޖޭބީއެސް ފާމް އިން އެމަނިކުފާނު ރިޝްވަތު ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެނޮޓް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޓެމާ ވަނީ "ބްރެޒިލްގެ ރައްޔިތުންނަށް" އޮޅުވާލާފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހަމަހިމޭނުން ނުހުންނަވައެވެ. ރައީސް ޓެމާ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަމިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ދައުވާއަކީ އަސާސެއް ނެތް "ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށެވެ.  މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދެއްވި ތަގުރީރެއްގައި ރައީސް ޓެމާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ދައުވާ އަކީ އަސާސެއް ނެތް "ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށާއި އެ "ހިޔާލީ ވާހަކަތައް" ބިނާވެފައި ވަނީ "ބަދަލުހިފުމުގެ" މައްޗަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޓެމާ ވަނީ  އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރައްވާ ހެކީގެ ސައްހަ ކަމާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފައްދަވާފައެެވެ.

ރައީސްގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރުކޮޅުން ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ތަގުރީރެއްގައި ޓެމާ ވިދާޅުވީ އަސާސެއްް ނެތް ދައުވާއެއް އެމަނުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެއްވި ކުރެއްވުމަކީ "ގަދަރަށް" އުނިކަން ލިބިދެނިވި ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ދެއަހަަރު ދުވަހުގެ އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުމަށް ފަހު ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅޭއިރު ގައުމު "ޕެރެލައިސް" ކޮށްލަން އުޅޭ އުޅުމެއް ކަަމަށެވެ. ތަގުރީރުގައި ޓެމާ ވަނީ އޭނާ އަށް  ފައިސާ ލިބުމުގެ އަސްލު ހެކި ކޮަބައިތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެމާ ވަނީ ނުކުރައްވާ ކުށަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ކަންކަން ނިއުޅެމުންދާ ގޮތައް ބަލާއިރު ރައިސް ޓެމާ އަށް ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ. ރައީސް ޓެމާ ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކޯލިޝަންއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައި ކުޅަ ދެބައި ވޯޓު ބޭނުންވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ތާއިދު ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް އަދި އޮތަސް މަޝްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވަނީ ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް ކުރެވެމުންދާ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ގައުމުގައި ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަހަރެއް ތެރޭ ރައީސް ޓެމާގެ ތާއިދު ވަނީ 7 އިން ސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. 

ބްރެޒިލް ގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު މިހާރު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތެވެ. މެއި 2016 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރައީސް ޑިލްމާ ރޫސެފް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކުރެވުނު ކުރެވުމެވެ. މިހާރުގެ ރައީސް ޓެމާ އަކީ އޭރުގެ ރައީސް ރޫސެޕްގެ ނައިބު ރައީސްއެވެ. ރައީސް ޓެމާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ރޫސެފް ވިދާޅުވީ "މިހާރު ފެނިގެން ދަނީ 2016 ގެ ބަގާވާތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ މިހާތަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހަމައެކަނި މީހާއަށް ކަމަށެވެ."

ކޮންެމެއަކަސް ބްރެޒިލްގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހަލަބޮލިވެއްޖެއެވެ. އުފެދޭ ސުވާލާކީ ބްރެޒިލް ގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޫސެފް މަގާމުން ދުރުކުރެވުނު ގޮތަށް މިހާރުގެ ރައީސް ޓެމާ މަގާމުން ދުުރުކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
17%
17%
17%
17%
33%
0%
ކޮމެންޓް