ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 12:47
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
އެންޑީއޭގެ ފަރުވާ
އެންޑީއޭގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސްޓޮކްގައި އެބަހުރި: ޝަމާއު
 
އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ ފުޅާކޮށް ޚިދުމަށް ދޭން ފަށާފައި
 
ފަރުވާދިނުމަށް ގެންނަ ބޭހުގެ ކޯޓާ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންޑީއޭއިން ވަނީ ފަށާފައި

މިހާރުވެސް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސްޓޮކްގައި އެބަހުރިކަމަށް އެ އިދާރާގެ ޗެެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން، ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދިނުމަށް ގެންނަ ބޭހުގެ ކޯޓާ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންޑީއޭއިން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ ފުޅާކޮށް ޚިދުމަށް ދޭން ފަށާފައިވުމާއި، ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުންދާތީކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސްތަކަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ ބޭސްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެންޑީއޭއިން ބޭސް ދިނުމުގައި ދެ ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަރުވާތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ސީދާ ނާކޮޓިކް ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގް ކަމަށާއި، ފިހާރައިން ޕެނެޑޯލް ގަންނަ އުސޫލުން އެފަދަ ޑްރަގް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފާމަސީތަކުން އެހާ ފަސޭހައިން އެ ލިބޭ ގޮތަކަށް ޕެނެޑޯލް ގަންނަހެން، ނޫނީ ކޮންޓްރޯލްޑް މެޑިކޭޝަނެއް ގޮތަކަށްވެސް ނުލިބޭނެ
ޝަމާއު ޝަރީފް

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ބޭސް އޯޑަރު ކޮށްގެންވެސް ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، ދުރާލާ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރުވެސް އެންޑީއޭގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސްޓޮކްގައި އެބަހުރިކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިތުރު ސްޓޮކް ގެނައުމަށްެވެސް މިހާރު އޯޑަރު ދީފައިވާނެކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް