ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 17:56
ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމާލާދިނުން
ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމާލާދިނުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމާލާދިނުން
ޖޫސް ޓައިމަށް ހަމާލާދިނުން: ފުނޑުފުނޑުކޮށްލީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން
 
ތަނުގެ ތަކެއްޗަށް ދިން ގެއްލުމުގެ އަގު ދެލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެން މަތިވާނެ
 
އެކަކު އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތްއިރު އަނެއް މީހާގެ އަތުގައި އޮތީ މަރުތޭލެއް
 
އެމީހުން އެތެރައަށް ވަނީ އެތަނުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމަށްފަހު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއެކެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނުއިރު ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ 'ޖޫސް ޓައިމް'އަށް މޫނު ނިވާ ކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ، އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތި ހަލާކު ކުރަމުން ދާތަން އެވީޑިއޯ އިން ފެނިގެންދެއެވެ. ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި 'ޖޫސް ޓައިމް' އަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ހެލްމެޓް އަޅާ މޫނު ނިވާކޮށްފައިވާ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. އެމީހުން އެތެރައަށް ވަނީ އެތަނުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމަށްފަހުގައެވެ. އެމީހުން އައި ގޮތަށް އައިސް ފެށީ އެތަނުގައި ހުރި އެކި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދޭށެވެ. އެކަކު އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތްއިރު މަރުތެޔޮ ހިފައިގެން ހުރި މީހާ ބެލީ ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް އެތަނުގެ ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމަށެވެ.

އެމީހުން އެތަނަށް ވަތްއިރު ބިދޭސީއަކު ކައުންޓަރުގައި އިށީދެގެން އިނދެއެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި އެކަކު އެ ބިދޭސީ މީހާއާ ދިމާލަށް ވަޅި ދިއްކުރުމުން އެމީހާ ގަތް ބިރުން ހަޅޭލަވަމުން އެތަނުގައި ހުރި ދޮރަކުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ދެމީހުން ދަމުން ދިޔައީ އެތަނުގެ ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވެސް ހިފައިގެންނެވެ. އެތަނުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން ހިސާބު ބެލިއިރު ވަތްގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 4000ށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ހުއްޓެވެ. މިނިޓެއް ތެރޭގައި އެތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް މަރުތޭލަކުން ސުންނާފަތި ކުރުމަށްފަހު އެމީހުން އެތަނުން ނިކުމެން ދިޔައިރު ވެސް މަގުމަތީގައި މީހުން ބަލަން ތިއްބެވެ. އެ ދެ މީހުން އެތަނުން ދިޔުމާއެކު މަގުމަތީގައި ތިބި މީހުން އައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ 'ޖޫސް ޓައިމް' އަށް ބަޔަކު ވަދެ ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލަ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޖޫސް ޓައިމް ހިންގަމުން އަންނަތާ 4 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެތަނަށް މިއީ މިގޮތަށް ހަމަލާދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެތަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. ތަނުގައި ހުރި ދެ ކޮފީ މެޝިނާއި އެއް ސައި ގިރާ މެޝިނަކާ ފްރިޖަށާއި މައިކްރޯވޭވް އަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުންދީފައެވެ. އަދި ހެދިކާ އަޅާ ކައުންޓަރު ވެސް ވަނީ ހަލާކުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ދޮރަށް ވެސް ހުރީ ގެއްލުންދީފައެވެ. ތަނުގެ ތަކެއްޗަށް ދިން ގެއްލުމުގެ އަގު ދެލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެން މަތިވާނެއެވެ.

މިތަނަކީ އުމުރުން 53 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ އެތަނުން ލިބޭ ފައިސާއިންނެވެ. މިހާރު އެ ދޮރު ވެސް ބަންދުވީއެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަމުން އައި ހަމައެކަނި މަސައްކަތެއް މިނިޓެއް ތެރޭގައި ވިއްސި ވިހާލިވެގެން ދިޔައީއެވެ. ވިސްނުމެއް ނެތި ބަޔަކު ކުރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ލޯނު ނަގައިގެން، އެތަން ހިންގަމުން އެ އަންހެން މީހާ އައި ވަރަށް ފޮނި އުންމީދާއެކުގައެވެ. ތަނުން ލިބުނު ފައިސާއިން މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ލޯނު ވެސް ދައްކާ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރި ލޯނު ވެސް ލިބުނެވެ. އެ ލޯނު ނަގައިގަން ތަން ހިންގަމުންދަނިކޮށް ތަނަށް މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ބަޔަކު ދިނުމުން އެ އަންހެން މީހާ ހުރީ ޝޮކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ތަނުން ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ ވެސް ހުއްޓުނީއެވެ. ލޯނު ދެއްކެން އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ވެސް ބަންދުވީއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ މިތަނުން ލިބޭ ފައިސާ އިން، އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ދިރިއުޅުން މިހާރު މިއޮތީ ހަލާކުވެފައި، ތެދުވާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ، އަޅުގަނޑަކީ އެންމެންނާއި ވެސް ގުޅިގެން ވަރަށް ފްރެންޑްލީކޮށް އުޅޭ މީހެއް، އެއްވެސް މީހަކާއި ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތް، މި މަސައްކަތަކީ އަސްލު ވަރަށް ކުރާ ހިތްވާ މަސައްކަތެއް، ދެން ނޭނގެ އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނެ ގޮތެއް ވެސް
ޖޫސް ޓައިމްގެ ވެރިފަރާތް

މިފަދަ މައްސަލަތައް މިހާރު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މި މުޖުތަމައުއަށް ބަލާލިޔަސް ކުށްތަކާއި މާތްﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަން މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގޭންގުތައް ހަދާލައިގެން އައިސް ވަޅި ޖެހުމާއި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ފާޅުގައި ކުރުމެވެ. އަދި ރޯމާ ދުވާލު މަސްތުވާތަކެތި ހަށިގަނޑަށް އިންޖެކްޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މިއީ މިހާރު މި މުޖުތަމައުގެ ހާލަތެވެ. ފުލުހުން މިދިޔަ އަހަރު އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ 476 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މިދިޔަ މަހަށް އެކަނި ބަލާލިޔަސް މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ 78 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
10%
6%
67%
10%
4%
5%
ކޮމެންޓް