ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:21
ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިސާ ގެއްލޭ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިސާ ގެއްލޭ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެކައުންޓުން ފައިސާ ގެއްލޭ މައްސަލަ
ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ގެއްލޭ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް
 
މިކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ
 
މި މައްސަލައިގައި ބޭންކުން ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަމަށް ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވޭ

އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަށް އެނގުމާނުލައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވިސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާ ގެއްލުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖެވެ. ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ރައްޔިތުން ރައްކާކޮށްފައިވާ އެތަކެއް ފައިސާއެއް އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އެކައުންޓުތަކުން ދަނީ ނަގަމުން ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ޝަކުވާކުރާ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ޝަކުވާތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދެމުންގެންދާ ޖަވާބަކީ އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދާ ސަބަބަކީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުން ގޮތް ނޭންގޭ ލިންކުތަކަށް ފިތުމާއި، އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިކަމަމަށް ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކައުންޓުތަކުން ފައިސާ ގެއްލުމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިހުމާލު ވާކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަތެއްވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތްކަމަށް ސިރާޖުގެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވަދެ ދައުލަތަށް އެ ފައިސާތައް ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ އެންމެ އިސް އެއް ދައުރެއް އަދާކުރި ފަރާތަކީ ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްކަން ފެންނަން ހުރި ލިޔުންތަކުން ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަގަމުން ގެންދާގޮތް ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މި މައްސަލަ ބަަލައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް