ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:02
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މަޖިލިސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނެތް
 
މި ސަރުކާރުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑްރަގް ސިޗުއޭޝަން އެނާލިސިސްއެއް ވަނީ ހަދާފައި
 
ސިއްޙީ ނަޒަރަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބިނާ ކުރުމުގެ ވިސްނުން މިހާރު ގެންގުޅޭ
 
މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންޑީއޭއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނެތްކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން، ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންޑީއޭގެ ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންޑީއޭއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، މުޅި ނިޒާމު ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ މުޅި އޮޕަރޭޝަނާއި، އެންޑީއޭ ހިންގަމުންދާ ގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަށް ކުރެވުނީ ސިއްޙީ ނަޒަރަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބިނާ ކުރުމުގެ ވިސްނުމާއެކު ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ރިވިއު ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއެކު ޒަމާނަށް ފެތޭ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑްރަގް ސިޗުއޭޝަން އެނާލިސިސްއެއް މިހާރު ވަނީ ހަދާފައެވެ.

އެ ރިޕޯޓު ވަރަށް އަވަހަށް ކޮމިޓީއަށްވެސް ހިއްސާ ކުރާނެކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންޑީއޭއިން ވަނީ އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބަލައި، ނިޒާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ފަށާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން ދޭ ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް އެންޑީއޭއިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް