ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:38
ވެމްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖު
ވެމްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ތިލަފުށްޓަށް ގެންދެވޭ ކުނީގެ އަދަދު ދުވަލަކު 800 ޓަނަށް ވުރެ މަތި: ސިރާޖް
 
ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ތިން ގުނަ ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
ރ.ވަންދޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
 
ނ، ރ، ބ، ޅ އިން ގަވާއިދުން ކުނި ބޭރުކުރުމަށް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ތިލަފުށްޓަށް ގެންދެވޭ ކުނީގެ އަދަދު ދުވަލަކު 800 ޓަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ ކަމަށް ވެމްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެމްކޯގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އޭޑީބީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ތިލަފުށީގެ ކުނިގޮނޑުން އަރާ ދުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރަން ފެށުމާއެކު ވެމްކޯ އިން ތިލަފުށީ ކޯޕަރޭޝަަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތިލަފުށްޓަށް ގެންދެވޭ ކުނީގެ އަދަދު ދުވަލަކު 800 ޓަނަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް ސިރާޖް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރ.ވަންދޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށާއި ނ، ރ، ބ، ޅ އިން ގަވާއިދުން ކުނި ބޭރުކުރުމަށް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަަމަށް ސިރާޖުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ފަޅުގައި ބާޖަކާއި ދޯންޏެއް ބާއްވައިގެން އެއަށް ކުނި ބަރުކޮށްގެން، ތިލަފުށްޓަށް ގޮސް ކުނިގޮނޑަށް ކުނި އަޅައިގެން ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، މިހާރު ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 7 އަހަރު އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަދު ބަޔަކަށް ވުމުން އެފަދަ ފާރާތްތައް ހޯދުމަށް ދަތިވާކަމަށް ސިރާޖް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން އެކި ދާއިރާތަކުން ތައުލީމް ހޯދާ، ތަޖުރިބާ އާއި ހިއްސާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށާއި އެތަކެތި ބަލަހައްޓާ މަރާމާތުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ 40 ޕްރޮގްރާމް މާލެ، އައްޑޫ އަދި ރ.ވަންދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން 1300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަރުމާކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ 14 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސިރާޖް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުނި އެންދުމުން އަރާ ދުމުން މިންޖުވެ، ކުންޏަކީ މެނޭޖުކުރަން ޖެހޭ ވަސީލަތެއްގެ ވިސްނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހިޖުރަކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތަކަށް ވެމްކޯގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ސިރާޖް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ތަކެތި ވަކިކޮށް އެތަކެތިން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަކީ ބުރަ، ޚަރަދު ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް