ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:53
ބޯޓު ތަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ
ބޯޓު ތަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
މެއި މަހުން ފެށިގެން މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބޯޓުތަކުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ
 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް 1،000ރ. އާއި 2،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ ވާން ޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާ މުދާ އެ މުދަލެއް ގެންދަންޖެހޭ ބަނދަރަކާ ހަމައަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންދެވޭކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އުުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އުޅަނދަކަށް މުދާ އެރުވުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުދާ އުޅަނދުން ބޭލުމުގެ ތެރޭގައި އެ އުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ ފަޅުވެރިއެއްގެ އަތުން މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގައި އޭގެ ބަދަލު، އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތުން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް، އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ ފަޅުވެއްރިއެއްގެ ގަސްތަކާ ނުލައި މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދަކަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު، އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ނުވަތަ ކެޕްޓަނަށް، މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި މުދަލާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު ޖަހާފައި ހުންނަން ވެސް ޖެހޭނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް 1،000ރ. އާއި 2،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ގަވައިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ގެޒެޓް ކުރާތާ ތިން މަސް ފަހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
15%
8%
8%
0%
0%
69%
ކޮމެންޓް