ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:57
ލަންކާގެ ގައުމީ ކީޕަރު ސުޖަން: ކުޅުންތެރިންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކި
ލަންކާގެ ގައުމީ ކީޕަރު ސުޖަން: ކުޅުންތެރިންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކި
ސަންޑޭއޮބްޒަރވަރ
ސްރީލަންކާ ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސާލައިފި
 
ލަންކާގެ ފެޑަރޭޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް މުސާރަ ލިބުނަސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ: ސުޖަން

ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތުމާއި ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީވެ ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ސްރީލަންކާގެ ގައުމީ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސާލައިފި އެވެ.

ދިވެހި ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ އަށް މިދިޔަ އަށެއްކަ އަހަރު ކުޅުނު ލަންކާގެ ގައުމީ ކެޕްޓަން ބުނީ ލަންކާގެ ފެޑަރޭޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް މުސާރަ ލިބުނަސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

(މުސާރަ ނުލިބުނަސް) އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ސަލާމަތްވެދާނެ. އެކަމަކު އެބަތިބި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބި ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ތިބި އެތައް ބަޔަކު. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަކީ އަހަރުމެންގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާ. އަހަރުމެންނަށް ގައުމީ ޓީމު ތަމްސީލު ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ ކުޅުންތެރިންނާއި ގައުމަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް
ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ

ސުޖަން އަކީ ރާއްޖޭގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ކީޕަރަކަށްވުމުން އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިހެންވެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކޮންމެވެސް ކުލަބަކުން އޭނާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ލަންކާ ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުގައި އޭނާ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރުމެންނަށް މިހާރު ވެސް ނުލިބި އެބަހުރި 160000 ރުޕީސް. ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް މުސާރަ ލިބިއްޖެ. ކްރިކެޓަކީ ލަންކާގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރު ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅަ އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބަލާއިރު އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރު. މީޑިޔާއިން ހަގީގަތުގައި މި މައްސަލައަށް ރަނގަޅަށް އެޑްރެސް ނުކުރޭ
ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ

އޭނާ އަދި ބުނީ ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ.

ލަންކާ ފެޑަރޭޝަން ފީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރީ ލަންކާ ފެޑަރޭޝަނުން ބޭއްވި އިންތިހާބު ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުނުކުރުމުންނެވެ. މިހެންވެ މިހާރުވަނީ އައު އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ނަގާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
0%
50%
8%
17%
8%
ކޮމެންޓް