ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 22:32
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-އެމެރިކާ ގުޅުން
ޔޫކްރޭންގައި ރަޝިޔާއަށް އެހީތެރިވުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގެ ވަންގް ޔީ އަށް ބްލިންކެން އިންޒާރު ދެއްވައިފި
 
ބްލިންކެން މި އިންޒާރުދެއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ޗައިނާގެ ޗީފް ޑިޕްލޮމެޓް އާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި
 
ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ބްލިންކެން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި
 
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އާއި ޗައިނާގެ ޗީފް ޑިޕްލޮމެޓް ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިއުނިކް ގްލޯބަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގެ ހަވާސާގައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެގައުމަށް ޗައިނާ އިން އެހީތެރިވުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން، ޗައިނާގެ ޗީފް ޑިޕްލޮމެޓް ވަންގ ޔީ އަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

ބްލިންކެން މި އިންޒާރުދެއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ވަންގ ޔީ އާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

އެގޮތުން، ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ބްލިންކެން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އާއި ޗައިނާގެ ޗީފް ޑިޕްލޮމެޓް ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިއުނިކް ގްލޯބަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފެރެންސްގެ ހަވާސާގައެވެ.

މިދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާފައި މިވަނީ "ސްޕައި ބެލޫން"ތަކުގެ މައްސަލާގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފެރެންސް އާ މުޚާތަބް ކުރައްވަމުން ވަންގ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ސަތޭކަ ބެލޫންތައް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އެބެލޫންތައް ނުވައްޓާލަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް