ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:01
މަޖީދީ މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުތަކެއް --
މަޖީދީ މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލުތަކެއް --
އާލިމް ޢަބްދުއްލަތީފް
ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ޕާކުކުރާކަށް ވަކިތަނެއް ނެތް، އެކަމަކު ހުރިހާ ފާޑުކިޔުމެއް ސްޓިކާ ޖަހާ ފުލުހުންނަށް!
 
ޕާކުކުރުމުގައި ހަމައެއް ލަމައެއް ނޯވޭ
 
ޕާކިންގެ މައްސަލައަކީ މާލޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތޮއްޖެހުމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ދައްކާދައްކާ ބައުވެފައިވާ ވާހަކައެކެެވެ. އެ ވާހަކަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެއްކިޔަސް މި ތަނަކީ ތޮއްނުޖެހެ ތަނެއް ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދެން ދައްކަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ގިނަވާނެއެވެ. އެއީ ވެސް ތެދު ވާހަކައެކެވެ. އެތެރެ ކުރާ ވަރަކަށް އެެތެރެ ކުރެވޭނަމަ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ފަސް ސައިކަލުގެ ރޭޓުން ވެސް އަދި ވެހިކަލް އިތުރުވާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދުގެ ސުރުހީއަކީ މާލެ ތޮއްޖެހުމެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ލޭ ކެކޭ ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕާކުކުރުމުގައި ގަވާއިދުތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޕާކުކުރާހެން ބޭނުންތާކު މާލެއަކު ޕާކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މި ވެސް އެންމެނަށް އެނގޭ ވާހަކައެކެވެ. މަގުތަކުގައި ރީނދޫކުލައިގެ ދެ ރޮނދު ދަމައިފައި ހުންނަނީ ޕާކުކުރުން މަނާކަން އަންގައިދޭށެވެ. ލައިސެންސް ނަގާއިރު ގައިމު ވެސް އެއީ ކިޔައިދޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު، އެއް ރޮނގު ދަމައިފައި ހުންނަ ޕާކުކުރުުން ހުއްދަ ތަންތަނަށްވުރެ ދެ ރޮނގާއެކު ޕާކުކުރުން މަނާ ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރާވަރު އިތުރުހެން ވެސް ހީވެއެވެ. އެއީ ނޭނގިގެން މީހުން ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އޮޅިގެންނެއް ވެސް ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ މާ މުހިންމުކަމަކަށް ނުވަނީއެވެ.

މަގުތަކުގެ ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް އެހެން ވެހިކަލްތަކަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ވެސް ސައިކަލުތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ބައެއް ގޯޅިތަކުގައި ސައިކަލުތައް އުކައިލައިފައި ހުންނައިރު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ހަަމަނޯވެއެވެ. މާލޭގެ ބައެއް ގޯޅިތަކަކީ ވަރަށް ހަނި ގޯޅިތަކެކެެވެ. ކިރިޔާ ސައިކަލެއް ވަދެފައި މީހަކަށް ހިނގައިލެވޭ ވަރުގެ ގޯޅިތަކެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ގޯޅިތަކުގައި ވެސް ޕާކުނުކޮށް ފަރުޖައްސާލެވޭކަށް ނެތެވެ. ގެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވުމުން ޕާކުކުރަން ޖެހެނީ ސީދާ ގޭ ދޮރުމަތީގައެވެ. ފިހާރައަކަށް ވަންނަން ވެއްޖެނަމަ ފިހާރަ ކުރިމަތީގައެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ވެސް ހިނގާލުން ގިނަ ދިވެހީންނަށް ވަނީ ބޮޑު ކަމަކަށެވެ.

މިނީބަހުގެ ހިދުމަތާއެކު މަޖީދީ މަގާއި އަމީނީ މަގުގައި ވެސް ޕާކުކުރުން މަނާވިއެވެ. އެ ހިސާބުން އެކަން ވެސް ވީ ބޮޑު ކަމަކަށެވެ. އޭރު މަޖީދީ މަގުގައި ޕާކުކޮށްފައި އެ އޮންނަހާ ސައިކަލުތައް ލާނީ ކޮންތަނަކަށް ތޯ ސުވާލުކޮށް ހެދިއެވެ. ގައިމުވެސް އެ ސައިކަލުތައް މިހާރު ވެސް ގެންގޮސް އުކާލީ މޫދަކަށް ނޫނެވެ. މިހާރު ވެސް މި މާލޭގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ޕާކުކޮށްފައި ވާނެއެވެ. މަޖީދީ މަގާއި އަމީނީ މަގުގައި ޕާކުނުކޮށް ވެސް ދިވެހީން މިހާރު ހޭނެން ފަށައިފިއެވެ.

Advertisement

ނޫނެކެވެ. އެއީ ވެސް މުޅިއަކުން ތެދެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ވެސް މަޖީދީ މަަގުގައި ހުންނަ ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހާރަައަކަށް ދިޔަޔަސް ސައިކަލު ޕާކުކޮށްލާނީ އެ ތަނެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެއިން މަގެއްގައި ހުންނަ ސައި ހޮޓަލަކަށް ސައިބޯން ވަނަސް، ސައިބޮއެ ނިމިގެން އަންނަންދެން ސައިކަލު އިންނާނީ އެ ތަނުގައެވެ. ދެން މި ވަރުން ވެސް ގޯސް ކުރާނީ މާލޭގައި ޕާކިން ޒޯނު ނެތުމެވެ. ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމެވެ. އެކަމަކު، ހަގީގަތުގައި މި މައްސަލައިގައި ޖަހާނެ މައްޗަކަށް އެ މަތި މިހާރު ހެޔޮވަރެއް ނޫނެވެ.

މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕާކިންޒޯނުތައް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. ހުސް ބިމެއްގައި ނަމަ މިހާރު ވެސް ހަދަމުން އެ ދަނީ ޕާކިން ޒޯނުތަކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެއީ މާލޭގެ ޕާކިން މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލެއް އެ ކަމަށް ނުލިބުނަސް، މިހާރު މާލޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވެސް ގަވާއިދުން ޕާކުކޮށްލާނޭ ތަންކޮޅެއް ލިބޭނެއެވެ. ނުގަވާއިދުން ދެ ރޮނގު މަތީގައި ޕާކުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ފުލުހުން ނުކުމެ މަގުތަކުގައި ނުގަވާއިދުން ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުމުން މުޅި ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އެވެރިން ކައިލައިފިއެވެ. ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ނުކިޔާކަށް އެއްޗެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު، ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާން ދަސްކުރަންވީ ރައްޔިތުންނެވެ. ރަނގަޅަށް ޕާކުކުރެވެ ތަންތަނުގައި ޕާކުކުރުމުން ފުލުހުން ވެސް ދެން ޖަހާނެ ސްޓިކާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
40%
0%
20%
40%
ކޮމެންޓް