ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:08
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޖޫނިއާ ކޮލެޖުތަކާއި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކާއެކު ދަނާލު އަޅާނެ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތައް ދަނީ އަޅަމުން
 
އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ޓިވެޓް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ ޖޫނިއާ ކޮލެޖުތަކާއި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކާއެކު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ދަނާލެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާޙިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާދަޔާހިލާފު ކާމިޔާބީތަކެއް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދާއިރާއިން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފަހުރުވެރިވާފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ތާރީހީ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގައި ހެދޭ ޖޫނިއާ ކޮލެޖުތައް ހިންގާނީ ކޮންމެ ތަނެއް ވަކި ކަމަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހއ. ދިއްދޫގައި އެޅޭ ޖޫނިއާ ކޮލެޖު ސްޕެޝަލައިޒް ވާނީ ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކަމަށާއި އަލިފުށީގައި އަޅާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާޓްސް ސެންޓަރަކީ ބޯޓް ބިލްޑިން ދާއިރާއަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވާނެ ތަނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތުލުސްދޫގައި އަޅާ ޕޮލިޓެކްނިކް ސްޕެޝަލައިޒް ވާނީ ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ފުޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިންކަމަށާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫގެ ޖޫނިއާ ކޮލެޖު ހާއްސަވާނީ ޓޫރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ޓިވެޓް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު ކަމަށާއި އޭގެ ބޭނުމަކީ މާލެއަށް ދަރިވަރުން އައިސް މާލޭން ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަކީ ފީސިބަލް ކަމެއް ނޫންކަން ގަބޫލުކޮށް އެ ފުުރުސަތު އަތޮޅުތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސަރުކާރާ ޕާޓްނަރ ވެގެން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތައް އެޅުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަތަރު ރަށެއްގައި އެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ތައުލީމު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އާދަޔާހިލާފު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގައި އާއިލާ އާއެކު ތިބެގެން މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށް ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްވައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި