ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:35
މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓް ކުރަނީ
މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: ސިޔާސީ ކުރަންވީ ކަމެއް ނޫން!
 
މިއީ އިއްޔެ ނުވަތަ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވާ ކަމެއް ނޫން

ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ވީޑިއޯތަކެއްގައި ފެންނަނީ ޤައުމުގެ ބައެއް ޒުވާނުންގެ ހާލަތެވެ. އެއް ވީޑިއޯގައި ރޯމާ ދުވާލު މަގުމަތީގައި މީހަކު ޑްރަގް ނަގާ މަންޒަރު ފެންނައިރު އަނެއް ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މަންޒަރެވެ. މި ވީޑިއޯތަކާއެކު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޑްރަގްގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަންނަން ފެށީ ސަރުކާރުން އެކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާތީއެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާތަކަށް އެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާ ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރާ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް ސިޔާސީ ކުލަ ޖައްސާލަނީއެވެ. ޑްރަގްގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވަނީ ސަރުކާރުގައި ވަކި ބަޔަކު ތިބުމުންކަން އަމިއްލައަށް ނިންމާލަނީއެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ ސިޔާސީ ކުރުމަށްވުރެ މާބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހުން އެކަން ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިބެގެނެއް ނޫނެވެ. މިއީ މިއަދު ނުވަތަ އިއްޔެ ފެތުރެމުން އައި މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައިގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ މުޖުތަމައަށް ވެސް ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭތީކަން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ އަށް އަހަރުގެ އުމުރުން ފެށިގެން ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައިގައި ޖެހިފައިތިބި ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. މި ކުދިން ބޮޑެތިވެގެން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފައި އެއާ ދުރަށް ނުދެވިގެން އުޅެން ޖެހެއެވެ. އެހާ ލަ އުމުރުގައި ކުއްޖާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި ބައިވަރު ސަބަބުތައް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގޭތެރޭގެ މާހައުލު ރަނގަޅު ނުވުމާއި މައިންބަފައިންނަށް ކުއްޖާއަށް އަޅާލަން ޖެހޭ މިންވަރަށް އަޅާ ނުލެވުމާއި ސްކޫލް ދައުރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިނުކުރެވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިމާދު ސާލިހު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން އެއީ އެ ކުދިން އެ ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ފަރާތްތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތަކުގައި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުޑައިރު ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ފަށާ ބައެއް މީހުން އެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ވާން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މުޖުމަތައުން އެ މީހުންނަށް އެ ދޭންވާ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި އޮންނަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެއްފަހަރު ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެ މީހަކު މުޅި އުމުރަށް މުޖުތަމައުން ބޭރުކޮށްލެވެނީއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރަނގަޅުވާން ބޭނުންވެފައި ހުންނަ މީހާއަށް ވެސް އެކަން އޮންނަނީ ނުކުރެވިފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި މިހާރު ވެސް ޑްރަގް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތައް އެކަމުން ދުރުހެލި ކުރުވައި މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އެ ފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނުކުތުމުން ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީއެވެ. އެގޮތުން، އެ މީހަކީ ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށްވުމުން އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދޭން ބޭނުން ނުވުމާއި އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިން އޭނާ ދުރުކޮށްލުން ފަދަކަންކަން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ސަރުކާރަށް ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް ރެކުމަކީ ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ ފަދަ ކަންކަމެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ދީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަމައަށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދިއުމަށް ހުރި ސޮރުތައް މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަންދު ކުރުން ވެސް މުހިންމެވެ،

އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރަކުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް އެންމެން އެއްބާރުލުން ދީގެން، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް