ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 15:38
އަމީނީ މަގު
އަމީނީ މަގު
ދުވަސް އެމްވީ
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީ ކުރުން
އެންމެ ރެއަކުން ތިން ސެގްމަންޓުގެ ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފި
 
2،511 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތާއި އޭބީސީ އަދި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފަ
 
ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ޖެހިއިރު

އަމީނީ މަގު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ތިން ސެގްމަންޓުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމާލައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއެވެ. އެ ކުންފުނިން ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ޖެހިއިރުއެވެ. އަދި މުޅި ރޭ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށް މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ތިން ސެގްމަންޓުގައި ވެސް ތާރު ވަނީ އަޅައި ނިންމައިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2،511 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތާއި އޭބީސީ އަދި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހަވާލު ކުރީ އާރުޑީސީއާއެވެ. އެ ކުންފުނިން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. ނަމަވެސް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު ދިމާވި ބައެއް ދަތިތަކާއެކު މަސައްކަތް ލަސްވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާ މިހާތަނަށް ހަވާލު ކުރީ ތިން ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ތިން ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރީ އާރުޑީސީގެ ތާރު މެޝިން ބަހައްޓާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީއެވެ. އަދި ބިން ހަމަޖެހުމުން އަމީނީ މަގުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އާރުޑީސީން ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަމީނީ މަގަކީ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގަކަށްވުމާ ގުޅިގެން އާރުޑީސީން އެ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސެގްމަންޓުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހަތަރު ވަނަ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތެވެ.

Advertisement

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަމީނީމަގު ހަދަން އިނީޝިއަލީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމެންވާއިރަށް މަސައްކަތް ނިންމަން ކަމަށް ވީނަމަވެސް މިހާރު ލަފާ ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ ކަށެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ ޕްރޮވިޝަންލުމަށްޓަކައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިތައް ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހުރި ދަތިތާއެކު ލިބުމުގައި ހުރިދަތިތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ރިވައިސްޑް ކޮމްޕްލީޝަން ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާނެ ކަމަށައި، އެއީ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، ތާރު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އާރްޑީސީން ފެށީ 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022ގައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިރު އަމީނީ މަގަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައި ހޮޅިތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ނެޓްވޯރކްތަކުގެވެސް މައި ހޮޅިތައް ވަޅުލާފައިވާ މަގަކަށްވުމުން، އެ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ދަތިތައް ހުރިކަން އާރްޑީސީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އާރްޑީސީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 84.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަމީނީމަގުގެ 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަަހައްދެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ މަގުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުންވެސް މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކާނު އަޅާ ގޮތަށެވެ. މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައްވެސް ބަހައްޓާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު ބޭރުކުރާ ފެނަށް ޚާއްސަ ޑީވޯޓަރިންގ ނެޓްވޯކް އަޅާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުވާރުމަތީގައި ހޮޅި އަޅައިގެން އިމާރާތްތަކުން ފެން ބޭރުކުރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތަކަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ދުވާރުގައި ބްރެއިލް ބްލޮކް ޖެހުމާއި ވީލްޗެއަރ އެކްސެސް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ކޭބަލްތައް އެޅުމަށްޓަކައި ކޭބަލްޓްރޭ މަގުގެ ދެފަރާތުގައި އެޅުމާއެކު، އެޗްވީ ކޭބަލަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޖަންގުޝަންތަކެއްވެސް ބަހައްޓާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް