ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 10:49
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
މަޖިލިސް
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ އެތަން އަތުލާނަން - މިނިސްޓަރު
ޕްރިމިއަރ އެކްޓިވިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި، ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާއި މެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސް ނުވެވޭ
މި މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން

ލ. ބޮޑުފިނޮޅާއި ތުނޑީ އަވަށުގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ އެތަން އަތުލާނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް މިހެން ވިދާޅުވީ ލ. ބޮޑުފިނޮޅާއި ތުނޑީ އަވަށުގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް 2008 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް, 13 އަހަރުވެގެންދިޔައިރު، މި މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ފަށާފައި ނުވާތީ، އެކަމާއި ގުޅިގެން ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ ހައްލެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ލ. އަތޮޅުގެ މެންބަރުން އަދި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން ވެސް، އެއް މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ގިނައިން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ މައްސަލައަކީ އެއީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބި، އެކަމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި އަދި ދެކެވުނު ވާހަކައިގައި ގަމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަދި ގަމު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ މިހާރު ގަމުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ބޮޑުފިނޮޅު އަދި ގަސްގަނޑު ފިނޮޅު ޕްރިމިއަރ އެކްޓްވިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތަރައްގީކުރެވޭނެކަމަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތަންތަނުގެ ވޭކަންޓް ޕޮޒިޝަން ނުލިބޭކަމަށް ހުށަހަޅާ އެތަންތަން ތަރައްގީނުކުރެވޭ ކަަމަށް މައްސަލަ ވަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި. މި މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެހެންނަމަވެސް ޕްރިމިއަރ އެކްޓިވިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއި، ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާއި މެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސް ނުވެވޭތީ މި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން ކާމިޔާބު ކުރެވުމާމެދު މިހާރުވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި.
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިވަގުތު މަޑުޖެހިލާފައިވާ ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ގާއިމްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އަހަރެއްވީ. ކުރިއަށް ނުދޭ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ވަކިކުރާނީތޯ ނުވަތަ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވާ 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު، އޭގެ ބަދަލު ދޭނީތޯ އެއީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ވަކިކޮށްލެވިދާނެ. ކުރީގައި ވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ތަންތަން ވަކިކޮށްފައި އެބަހުރި މީހުން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއެއްގެ ތަނެއް ވަކިކުރާނަމަ އެކަން ވެސް ކުރާނެ، މިހާރު މިއޮތީ ނުހެދުނީމަ ވަކިކުރަން ޖެހިފައި. ދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް ދީފައިވެސް ވަކިކުރަން ޖެހޭ.
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ފުރިހަމަ މާނައިގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުވެގެން އަންނަ އިރު، އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެނދުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް މި ރަށް އަދި ބިން ތަރައްގީކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް