ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:19
ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތުރުކީން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ
ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތުރުކީން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ
މަޒަރ
ތުރުކީ ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ
ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތުރުކީން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ
 
މިކަމާ ގުޅިގެން ތުރުކީން ވަނީ އެއްރެއެއްގެ ތެރޭގައި 113 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން ނިންމާފައިވާ 12 ބުރީގެ މި އަޕްމާކެޓް ރެޒިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކުން ފުރަން ގޮސްހުއްޓައި އެއަރޕޯޓުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 62 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އަޑާނާއިން

ފެބްރުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އެތައް ހާސް އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައިވާތީ، މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިމާރާތް ވެއްޓެން މެދުވެރި ޝައްކުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލައި އެކަން ތަހުގީގުކޮށް، އެކަންކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ މީހިން ހައްޔަރުކުރާނެކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީން މިގޮތަށް ވައުދުވެފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ޝައްކުކުރެވޭ 113 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސް ފުއަތު އޮކްޓޭ ވަނީ އެއްރެއެއްގެ ތެރޭގައި 113 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މީހުންނަކީ ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ކުރި 10 ޕްރޮވިންސްގައި ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިމާރާތްތައް ވެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިކަމުގެ ޝަރުއީ މަރުހަލާތައް ނިމެންދެން މިކަންތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންގެންދާނެ ކަމަށް އޮކްޓޭ ވިދާޅުވިއެވެ. ބިމާހަމަވެ އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔަ އިމާރާތްތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއިމާރާތްތައް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި އިމާރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ބަލާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިން ހެލުމާގުޅިގެން ފާހަގަވާ މައްސަލަތަކާއި މީހުންގެ މަރާއި އަނިޔާތައް ބެލުމަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީން ޚާއްސް ބިއުރޯތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުރުކީގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު، މުރަތު ކުރުމް ވަނީ ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ކުރި ސަރަހައްދުތަކުން 170،000ށް ވުރެ ގިނަ އިމާރާތް އެސެސްކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 24،921 އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި ނުވަތަ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބިންހެލުން އައިތާ ހަފުތާއެއް ވެފައިވާއިރު، އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ތުރުކީން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 29،000ން މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 62 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އަޑާނާއިން ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި 33 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޑިޔަރްބަކިރް އިން ވެއްޓުނު އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަންލިއުރްފާއިން 8 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޮސްމެނިތޭ އިން ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަންޓަކްޔާއިން ވެއްޓުނު އިމާރާތެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އިސްތަންބުލް އެއަރޕޯޓަށް ފުރަންގޮސް ހުއްޓައި ތުރުކީގެ ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.   

މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން ނިންމާފައިވާ 12 ބުރީގެ މި އަޕްމާކެޓް ރެޒިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސްގައި 249 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. ބިންހެލުމުގައި މި އިމާރާތް ވެއްޓިފައިވާއިރު، އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ މީހުންކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުން، އިމާރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ވަނީ އެ އިމާރާތް ވެއްޓުނު ސަބަބެއް އޭނާއަށް ނޭނގޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާ މޮންޓެނެގްރޯއަށް ދާން އުޅެނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫންކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެއެޕާޓްމެންޓް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ހުރިހާ އިޖުރާތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ލައިސަންސެއް ވެސް ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ ރައީސް ޠައްޔިބް އުރުދުޣާންގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ނުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި 1999 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށްފަހު، އިމާރާތްތައް ބިންހެލުންތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނަގަންފެށި ހާއްސަ ޓެކްސްތައް ނަހަމަގޮތުގައި އުރުދުޣާންގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ރައީސް އުރުދުޣާން ވަނީ އިދިކޮޅުން ހިންގާ މުނިސިޕަލްޓީތަކުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތި އަޅައި ސަރުކާރަށް ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކޮށް، ސަރުކާރުގެ އަގު ވައްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގެ 54 ވަނައިގައި އޮތް ތުރުކީ ވަނީ ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭ 47 ދަރަޖަ ފަހަތަށް ވެއްޓިފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑެކްސްގައި ތުރުކީ އޮތީ 101 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް