ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:19
އިމާދު ސާލިހު
އިމާދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް 8-9 އަހަރުގެ ކުދިން ވެސް އެބަވަދޭ: އިމާދު
 
ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ އެންމެ މުހިންމުކަން
 
އެންޑީއޭގެ "ފަރުވާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ހުކުމަކާއެކުގައި ފަރުވާ ހޯދަން މަޖުބޫރުވެގެން އަންނަ މީހުން

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު އޮތްމިންވަރަށް ބަލާއިރު އުމުރުން 8 އަހަރާ 9 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިން ވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ސީއީއޯ އިމާދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި އިމާދު ވިދާޅުވީ އެކަން އެ އިދާރާއަށް އެނގިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހެދި ދިރާސާއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް މުޅި މުޖުތަމައު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިމާދު ވިދާޅުވީ އެންޑީއޭގެ "ފަރުވާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ހުކުމަކާއެކުގައި ފަރުވާ ހޯދަން މަޖުބޫރުވެގެން އަންނަ މީހުން ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ވާން ޖެހެނީ އެންޑީއޭގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަންކަން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މި މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުރި ބޭފެޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާކަށް ލަދެއް ނުގަނޭ، އެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހާ ފުޅާކޮށް އެހާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ނުކުރެވި ހުރި ބައިވަރު ސަބަބުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި އެކްސްޕަޓީސްއާއި ވަސީލަތްތަކާއި ރާއްޖެ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން އެކުލެވިފައި އޮތް ގޮތާއި އަދި އެއާއެކު އެކީގައި މުޖުތަމައުގައި މި އޮންނަ ސްޓިގްމާގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ،
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ސާލިހު

އިމާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމަށްވި ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅެނަމަ ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައިގައި ޖެހޭވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރާ 9 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބައިގައި ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިމާދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަން ވެސް ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނޭޅޭތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަދުރަސާތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުދިން އެކަމަށް ވަންނަ ކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެކަން އޮންނަ ގޮތް ނޫންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުރިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި އެކަންކަން ބޮޑުވުމުން އެންޑީއޭއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަމަށް ބުނުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމައުގެ އެންމެން ގުޅިގެން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް