ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 00:58
ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުން
ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިން ހެލުން
ރޮއިޓާރސް
ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުން
ތުރުކީގައި ތިބި 14 ދިވެހިންނަށް ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވޭ: މިނިސްޓްރީ
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅައި ހާލު އޮޅުންފިލުވާފައިވޭ
 
ތުރުކީގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޖެނީވާގައި ހުންނަ މިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ

ތުރުކީއަށް އައި ބިން ހެލުމާ ގުޅިގެން ތުރުކީގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން ތުރުކީގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން, ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައި ހާލު އޮޅުންފިލުވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ތުރުކީގައި ތިބި އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދާއިމީ މިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ތިބީ ޖުމުލަ 14 ދިވެހިންނެވެ.

މިބިންހެލުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ތުރުކީގެ ހާލަތުވެސް ގާތުން ބަލަމުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ތުރުކީގައި ތިބި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 7983400އާ ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ތުރުކީގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޖެނީވާގައި ހުންނަ މިޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް