ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:54
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް
ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ނެގި ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި
 
މި ސްކީމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމަށް ތައާރަފްކުރި ސްކީމެއް
 
ސްކީމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ނަވާރަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފުކުރި އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ. (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ލޯން ސްކީމެކެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ މި ސްކީމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ޖުމުލަ 19 (ނަވާރަ) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، އެކަމަށް އެދި ބީއެމްއެލްއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މިގޮތުން ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރެވޭނީ ކުރިން މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑް 19 (ނަވާރަ) މަހަށް އިތުރުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު، ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމުލަ 103 (އެއްސަތޭކަ ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލޯނު ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

މި ސްކީމަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފޯރުކޮށްދީ، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް އަސަރު ނުކުރާގޮތަށް އެ ދަތި ދަނޑިވަޅުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ސްކީމެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގައިވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މަގުސަދު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ވުމާއެކު، މި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަކީ މިފަދަ އިތުރު ސްކީމްތައް ހުޅުވާލުމަށް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއްކަންވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 19 މަހަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އިތުރުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ލޯނު ރީޝެޑިއުލްކުރަން އެދިލައްވާ ފަރާތަކުން މި އިއުލާން ޝާއިއުކުރެވޭތާ 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްގެ ([email protected]) އަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެއީ 08 ފެބުރުވަރީ 2023ން ފެށިގެން 60 ދުވަހެވެ.

އަދި މި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހުގައި ބީއެމްއެލް އަށް ފާހަގަވެފައިވާ ނަން-ޕަރފޯމިންގ ލޯނުތަކާމެދު (90 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ޕޭމަންޓް އޯވަރޑިއު ވެފައިވާ ފަރާތްތައް) ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިހުތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް އޮތްކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް