ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 11:25
އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އިދުހާމް ނަޢީމް
ގަސްކަނޑާ މައްސަލަ
ގަސްކެނޑުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން، އަމީނި މަގު ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ - އަސްލަމް
 
މާލޭގެ އުތުރުފަރާތުން މެރިންޑްރައިވް ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި
 
މަސައްކަތް ލަސްވީ ސަޕްލައި ލަސްވެގެން
 
ކަނޑާ ގަސްތައް ހުޅުމާލޭ އަދި ކުޑަގިރީގައި ދަނީ އިންދަމުން

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ގަސްކެނޑުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަމީނި މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި ނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވި މާލޭގެ އަމީނީމަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހިސާބުގައި ހުރި ގިނަ ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑާލާ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާއިރު އެ މަގުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ކެނޑުންތޯ އަދި ހިޔާދޭ ބިޔަ ގަސްތައް ނުކަނޑައި މަގުތައް ނުހެދެނީތޯއާއި މާލޭ މަގުތައް ހަދައި ނިންމާ އިރު ކިހާ ޢަދަދެއްގެ ގަހެއް ކެނޑުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވޭތޯ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި އަމީނީ މަގު އަލުން ރީޑިވަލަޕްކުރެވިގެންދާއިރު އެތަނުގައި ހުރި ގިނަ ގަސްތަކަކީ އޮފިއެލޭ ގަސް ކަމަށެވެ. މަގު ހެދުމުންދާއިރު މަގުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ޕްރޮވިޝަންތަކެއް މަގު އަޑިއަށް ލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅިއާއި ފާހާނާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އިތުރު ހޮޅިތަކާއި، ހައިވޮލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކަށް ލާ ޕްރޮވިޝަންތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހޮޅިލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަސްތަކަކީ ޒަމާންވެފައި ހުރި ބޮޑެތި ބިޔަ ގަސްތަކެއް. މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ޗެލެންޖަކީ، އޮފިއެލޭ ގަސްތައް ހެދެމުންދާއިރު އޭގެ މޫތަކަކީ ވަރަށް ތިލައިގައި ދިގަށް ފެތުރެމުންދާ މޫތަކަށް. ގަސްތައް 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފަލަވާން ފެށީމަ، މަގުތަކުގައި ހުންނަ ކާނުތަކާއި އަދި ޕޭވްމަންޓްތައް އަދި މަގަށް އެއިން ގެއްލުންވޭ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަނުގައި ވެސް އެ ގަސްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނޫން ގަސްތައް ކަނޑަނީ. ޕްރެކްޓިކަލް ސަބަބުތަކަށް ގަސް ކަނޑަނީ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަމީނީ މަގުން ކެނޑި ގަސްތައް ހުޅުމާލެއާއި ކުޑަގިރީގައި އިންދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި އަދަދެއްގެ ގަސްތަކެއް ކަނޑަން ގަސްތުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އެހެންތަންތަނުގައި ރިޕްލާންޓްކުރުން އެއީ ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

އަދި ޕްރޮވިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކުޑަގަހެއް ހުރި ނަމަވެސް އެތަނުން ގަސް ނަގާފައި އަލުން އިންދެން އިންނަމަ އެތަނުގައި އިންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގު ހެދިގެންދާއިރު ގަސް އިންދަން ކޮންމެ 25 މީޓަރަކުން 25 މީޓަރަކުން ވަކިން ހާއްސަކޮށްފައި އިންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކި މަގު ހެދި ނިމިގެންދާއިރު އައު ގަސްތަކެއް މަގުގައި ރިޕްލޭސްކުރުން. ގަސްތަކަކީ ދުވަހުން ހެދޭއެއްޗެއް. އެހެންވީމާ އެއީ މިކަން ކުރަމުންދާގޮތަކީ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަމީނީމަގު ހަދަން އިނީޝިއަލީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމެންވާއިރަށް މަސައްކަތް ނިންމަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ ޕްރޮވިޝަންލުމަށްޓަކައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިތައް ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހުރި ދަތިތާއެކު ލިބުމުގައި ހުރިދަތިތައް ކަމަށެވެ.

އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ރިވައިސްޑް ކޮމްޕްލީޝަން ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާނެ ކަމަށައި، އެއީ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި އިތުރު އެހެން މަގެއް ހެދުމަށް އާރުޑީސީއާއެކު ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގައި ޕްލޭންގައި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގެ މެރިން ޑްރައިވް ފުޅާކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް