ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:28
ކެންސަރު ބަލި މީހަކު
ކެންސަރު ބަލި މީހަކު
ޑީއެންއޭ އިންޑިއާ
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް ގުޅިފައި
 
ހޮސްޕިޓަލު ހުޅުވި ހިނގަން ފެށުމުން މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް ވެސް ތައާރަފު ވެގެންދާނެ
 
ކެންސަރު ބައްޔަކީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލި
 
މި ހޮސްޕިޓަލާއެކު ކެންސަރު ބަލީގެ ތަހުލީލުތައް ކުރެވި، ބަލި ދެނެގަނެވި، ފަރުވާ ދެވޭނެ

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ ފުރަަތަމަ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ލ. ގަމުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 އެނދުގެ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތަކީ އެ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެގޮތުން މި މަޝްރޫއު ވެގެންދާނީ ކެންސަރާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ އެހެނިހެން ބަލިތަކުގައި މަރުވާ އަދަދު 2018 ގައި ހުރި މިންވަރުން 15 އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިފާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މުހިންމު މަޝްރޫއަކަށްކަމަށް ސަރުކާރުންވެސް ބުނެއެވެ.

މިފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެގެން ދިއުމަކީ ގައިމުވެސް އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ކެންސަރު ބައްޔަށް 1،029 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވެއެވެ.

ޖެހިގެން އައި 2019ވަނަ އަހަރު އެއަދަދު 1417ށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔަ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިޔަ މީހުންނެވެ.

Advertisement

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ރާއްޖޭގައި އެޅުމަަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ކެންސަރު ބައްޔަކީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ބަލިކަމަށް އާސަންދައިގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެ ފައިދާތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ހޮސްޕިޓަލާއެކު ކެންސަރު ބަލީގެ ތަހުލީލުތައް ކުރެވި، ބަލި ދެނެގަނެވި، ފަރުވާ ދެވި އަދި ކެންސަރު ބަލި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 އަދި ހޮސްޕިޓަލު ހުޅުވި ހިނގަން ފެށުމުން މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް ވެސް ތައާރަފު ވެގެންދާނެއެވެ.

ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ދޮރުވެސް ހުޅުވިގެންދާއިރު، މި މަޝްރޫގެ ދަށުން, ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ދާއިރާ ބޭފުޅުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ،

އެގޮތުން ބަލާއިރު، ދިވެހި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 250 މުވައްޒަފުންނާއި ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރުން އަދި ޓެކްނީޝަނުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަދި ކެންސަރު ފަރުވާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކެންސަރު ބަލީގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކެންސަރު ބަލި މީހުން އެކުލެވޭ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލެވިގެން ދާނެކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ބުނާއިރު، މިއީ ގައިމުވެސް ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީތަކަކަށް ވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް