ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:18
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް، ފީފާގެ ރައީސާއި އޭއެފްސީގެ ރައީސާއެކު
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް، ފީފާގެ ރައީސާއި އޭއެފްސީގެ ރައީސާއެކު
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް، ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ބައްސާމް
އޭއެފްސީގެ 33 ވަނަ ކޮންގްރެންސްގައި ބައްސާމް ވަނީ އެ ފެޑެރޭޝަންގެ އެކްސްކޯއަށް އިންތިޚާބުވެފައި

އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ)ގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކާއި ކާމިޔާބެއް ކަމަށް، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭއެފްސީގެ 33 ވަނަ ކޮންގްރެންސްގައި ބައްސާމް ވަނީ އެ ފެޑެރޭޝަންގެ އެކްސްކޯއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ބައްްސާމް ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯއަށް އިންތިޚާބުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭއެފްސީގައި ހިމެނޭ ގާތްގަނޑަކަށް 46 ގައުމުންވެސް އެކްސްކޯގެ ޖާގައެއްް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ލިބިފައި އޮތީ ދެ ފުރުސަތު ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން އެއް ފުރުސަތުގައި ރާއްޖެއިން އިންތިޚާބުވެގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީއާއެކު އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ސަބަބުން އެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންކަން ހޯދައި އެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވިގެެންދާނެ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާއި، އުުމުރުފުރާތަކުގެ ގައުމީ ޓީމާއި ކުލަބުތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ދޮރެއް ހުޅުވުނީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުލަބުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އޭގެތެރެއިން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުލަބު ލައިސެންސެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުލަބުތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ދެކުލަބަށްވުރެ ގިނަ ކުލަަބަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަންވެސް ފެންނަ ކަމަށެވެ. ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކަވައި، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަށް މިއޮތީ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ޝައުގެއް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ކުލަބުތަކަށާ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް، މި މަގާމު މެދުވެރިކޮށް. ކުރެވިގެންދާނެތައް ފެނިގެން ދިޔުން.
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް / އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް

މީގެ އިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުން އެކަމަށް އިތުރު ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައްސާމް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގިނަ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކެއް އަޅަމުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފްއޭއިން އިސްކަންދޭނީ އެ ދަނޑުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ދަނޑުތަކަށް އިތުރު ބާރުވެރިކަމެއް ލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު މިހާރުވެސް އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތީ މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ދެއްކުމުގައި ކަމަށާއި، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް މި ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަައަށް ކުރެއްވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ އެހެން ގައުމުތަކާ އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި އެހެން ފުޓުބޯޅަ އިދާރާތަކާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، އަދި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކުލަބުތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ ނަމޫނާގެ ސަބަބުން ލިބިވަޑައިގަތް ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ކުޅިވަރު ވަޒީރު، އެހެން ގައުމުތަކާ ބާއްވަވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބިވަޑައިގަތް ކާމިޔާބެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިންމާލަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރަކީ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެންމެން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އެކި ކަންކަން ހާސިލްވާނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް، އެނބުރި ގައުމަށް އައިސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް