ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 17:10
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރާމާރީގެ މައްސަލަ
މާރާމާރީ ހިންގި 2 މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް
 
ބަންދުގެ މުއްދަތު ކެނޑުމުން ކުށްވެރިވި ދެ މީހުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހެނީ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 2 މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ 4 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-މާތޮޑާ އަވަށް/ މަންޒިލް، މުހައްމަދު ނިޝާހު އަދި ކ. މާލެ ހ. ރޯޒަންޑޭލް، ޝައިބާން ޒުފްރަތުގެ މައްޗަށެވެ.

ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ މުހައްމަދު ނިޝާހު އިތުރު މީހަކާއެކު 8 އޮކްޓޯބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:45 އެހާއިރު، ކ. މާލޭ މަޖީދީމަގު އޮލިމްޕަސް ކައިރިން، ސ. ހިތަދޫ ހިންދާމާގެ، ހުސައިން ޝާން އާމެދު މާރާމާރީ ހިންގައި މީނާ ގެންގުޅުނު ވަޅިއަކުން ޝާންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާތީއާއި މި މާރާމާރީގެ ސަބަބުން ޝާން އަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ ގާނޫނު ނަންބަރު 17/20210 ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކުރާކަމުގައެވެ.

މި ދައުވާ ހުށަހަޅަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ބުނެފައިވަނީ، ޝައިބާން ޒުފްރަތު އިސްމާއިލް 8 އޮކްޓޯބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:45 ގައި ކ. މާލޭ މަޖީދީމަގު އޮލިމްޕަސް ކައިރިން، ސ. ހިތަދޫ ހިންދާމާގެ، ހުސައިން ޝާން އާމެދު މާރާމާރީ ހިންގައި މީނާ ގެންގުޅުނު ވަޅިއަކުން ޝާންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާތީއާއި މި މާރާމާރީގެ ސަބަބުން ޝާންއަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން މެޑިކޯލީގަލް ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންނާތީ ގާނޫނު ނަންބަރު 17/20210 ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކުރާކަމުގައެވެ.

މި ދައުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނި 2 ވާޤިއާތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. އެއީ ދައުލަތުން ކުލަ ދައުވާގައި ބުނާ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ތާރީހެއްކަމަށް އޮތީ 8 އޮކްޓޯބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:45، ދައުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ މާއްދީ ވާޤިއާތަކެެވެ. އެ ދެކަމަކީ ޝާންއާމެދު މާރާމާރީ ހިންގައި ނިޝާހުއާއި ޝައިބާން ގެންގުޅުނު ވަޅިއަކުން ޝާންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވު އަދި މާރާމާރީގެ ސަބަބުން ޝާންއަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން މެޑިކޯލީގަން ރެކޯޑުން އެނގެން އޮންކަމަށެވެ.

Advertisement

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވަނީ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ. (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

މި ދައުވާއާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދު ނިޝާހުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން 10 ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި 9 ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ޝައިބާން ޒުފުރަތުގެ މައްޗަށް 17 ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ދިފާއުން ހުށަހެޅީ 2 ހެއްކެކެވެ.

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދައުވާއަށާއި އެ ދައުވާ ބިނާކުރި ވާޤިއާތަކަށާއި ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާތަކަށް ބަލާއިރު، މި ދައުވާއަކީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ދައުވާއެއްކަމަށް ޝަރިއަތުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މި ދައުވާއާއި ގުޅިގެން އިއްވި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނި މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް ނިޝާހު އާއި ޝައިބާން އިންކާރުކުރުން، ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާއިން ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް މި ކުށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއް ވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުން ނިޝާހު އަދި ޝައިބާން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުށުގެ އުގޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނިޝާހު އާއި ޝައިބާން 10 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 186 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނިޝާހުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު ޖަލު އަދަބުން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނީ 5 އަހަރާއި 8 މަހާއި 11 ދުވަސް ކަމަށް އަދި ޝައިބާންގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު ޖަލު އަދަބުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނީ 5 އަހަރާއި 8 މަހާއި 10 ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަލައި ހުކުމްކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
60%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް