ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 11:40
މަރުވިކަމަށް ބުނެ ޖަނާޒާ ބޭއްވި މީހާ
މަރުވިކަމަށް ބުނެ ޖަނާޒާ ބޭއްވި މީހާ
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
މަރުވިކަމަށް ބުނާ މީހަކު ފެނުން
މަރުވިކަމަށް ނިންމާ އިންޑިއާގައި އަންދާލި މީހެއް 8 މަސް ފަހުން އެނބުރި ގެއަށް
 
ދީޕަކް ހޯދަމުން ދިޔަ އިރު އޭނާ ދިޔައީ އެކި ސަހަރުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުން
 
ދީޕަކް ކަމަށް ހީކޮށްގެން އަންދާލީ އިރުޝާދު ނަމަކަށް ކިޔާމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު

މަރުވެފައިވާ މީހަކު މަގުމަތިން ފެނުމަކީ ފުލުހުންނަށް އާންމުކޮށް ނުފެންނަ އަޖައިބުކުރުވާނެ މަންޒަރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ދަނީ މިފަދަ ކަމެއް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް އޭނާ މަރުވިކަމަށް ކަނޑައެޅިތާ 8 މަސް ފަހުން ވަނީ ހެޔޮ ހާލުގައި ހުއްޓާ ފެނިފައެވެ. ސަބަބަކަށްވީ އޭނާ ކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ އާއިލާއިން އެހެން މީހެއްގެ ޖަނަޒާ ބޭއްވުމުންނެވެ.

ގޯއާގެ މަރގައޯ އަވަށުން 36 އަހަރުގެ ދީޕަކް ބަލާކްރިޝްނާ ފެނުނީ ހޮޓަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އޭނާ ކެރެލާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން ދިޔަކަމަށް ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދީޕަކް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެއްޕައްޔޫރ އަވަށުންނެވެ. އެއީ އޭނާ މަރުވިފަހުން ފެނުނު މަރްގާއޯ އާއި ދެކުނުން 540 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުގައި އޮންނަ އަވަށެކެވެ.

ދީޕަކް ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު ފަހުން ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހު ކެރެލާގެ ގޮނޑުދޮށުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ފެނި އެއީ އޭނާކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ.

ދީޕަކްގެ އާއިލާއިން އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ނިންމިތާ ދުވަސްތަކެއްވި ފަހުން، ދީޕަކްގެ އާއިލާއިން އަންދާލާފައިވަނީ އެ ދުވަސްކޮޅު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ، ކެރެލާގެ ޕަންތިރްކްކާރާއަށް ނިސްބަތްވާ އިރުޝާދު ނަކަމަށް ކިޔާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުކަން އެނގުނެވެ.

އަންދާލި ހަށިގަނޑުން ޑީއެންއޭ ނަގައިގެން ޓެސްޓްކުރި އިރު އެންމެފަހުން އެނގުނީ އެއީ ދީޕަކް ނޫން ކަމެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ދީޕަކް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައި، ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ބްރާންޗުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފެށިއެވެ.

ދީޕަކް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހު މަރގާއޯ އަވަށުގެ ފުލުހުން ހޮޓެލްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ އަވަށުގެ ހޮޓަލެއްގެ ގެސްޓް ލިސްޓުގައި އަދަރ ނަންބަރު ނުވަތަ ތަފާތު އައިޑެންޓިޓީ ނަންބަރެއް އޮވެގެން ފުލުހުން އެކަން ބަލަން ފެށިއެވެ. އަދަރ ނަންބަރަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ބޭރުގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އާންމުކޮށް ދީފައި ހުންނަ އައިޑެންޓިޓީ ނަންބަރާއި ތަފާތު ނަންބަރެކެވެ.

އެ ހޮޓަލުން ދީޕަަކް ހައްޔަރުކޮށް ކެރަލާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނެވެ.

ދީޕަކް ފުލުހުންނަށް ބުނެފައިވަނީ ގޯއާއަށް އެނބުރި އައުމުގެ ކުރިން ޖެއިޕުރް، ދިއްލީ އަދި ޕުންޖާބަށް ވެސް ދަތުރު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ގޯއާގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބޮގްމަލޯގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަން އުޅުނު ކަމަށެވެ. ދީޕަކް މަރުވެއްޖެކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވިތާ 8 މަސް ފަހުން ފުލުހުންގެ ރާޑަރަށް އޭނާ އެރީ ހޮޓަލަށް ބަދަލުވި ފަހުންނެވެ.

މި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓަރުން އޭނާއާއި ސުވާލުކޮށް އޭނާގެ ޖަނާޒާ ބޭއްވިކަމަށް ބުނުމުން، އެއީ އެކަން އެނގުނު ހިސާބުކަމަށް ދީޕަކް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިރު ވެސް އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ރޯންފެށިއެވެ.

އިންޑިއާގައި މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވިކަމަށް ހީކޮށްގެން އޮޅިގެން އަންދާނުލީ ކިރިޔާއެވެ.

ޝަކުންތަލާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން، އެތަނުގެ ވޯޑް ފުލްވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ފަރުވާ ނުދީ ފޮނުވާލިކަމަށްވެއެވެ. އަދި އެމްބިއުލާންސްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ ޝަކުންތަލާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން މަރުވިކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފެށިއެވެ.

އަދި އަންދާލަން ރޯކޮށްލިތަނާ ޝަކުންތަލާއަށް ހޭވެރިކަން އައިސް ރޯކޮށްފައިވާ ދަރުތަކުގެ ތެރެއިން ތެދުވެ ސިހުމެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެ ރޯން ފެށިއެވެ. އަދި ފަހުން ފަރުވާއަށް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
21%
33%
0%
21%
21%
4%
ކޮމެންޓް