ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 09:21
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން
ވީނިއުސް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީން ކުރަން 200 ފުރުސަތު
 
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 26 ފެބުރުވަރީ 2023
 
އޯޕަން ކެޓަގަރީން އިން 150 ފުރުސަތު
 
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން 50 ފުރުސަތު

ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން 200 ސްކޮލަރޝިޕް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިން 50 ފުރުސަތު އަދި އޯޕަން ކެޓަގަރީން އިން 150 ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދޭ ކޯހުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް (އޭސީސީއޭ) ސްކިލްސް ލެވެލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލް އާއި ޗާޓަޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް (ސީއައިއެމްއޭ) މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލް އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ލެވެލްއެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ މި 200 ފުރުސަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުސަތުތަކެއް ކަމަށާއި މިއީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓުންނަށްވުމަށް ޓަކައި އެއާއި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިނިސްޓްރީން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ފުރުސަތު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަށް ހާއްސަ ކުރީ ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"ފަންނީ، ގާބިލު، ތައުލީމީ ޒުވާނުން މިކަންކަމުގައި އުޅެގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން މިނެރޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ އާންމުންނަށް އޮޅުން ނާރާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކުށެއް ނެތް ގޮތަކަށް ކަން ކުރެވޭނެފަދަ ބަޔަކު ލިޔާ ރިޕޯޓުތަކަކަށް ވާންޖެހޭ."
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކުރި މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކެކެވެ. މިއީ ވާދަވެރި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުތަކެކެވެ. އަދި، މި ދާއިރާއިން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފަންނީ ދިވެހީން އުފައްދައި، މި ދާއިރާ ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަކީ ވެސް މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދޫކުރަން ނިންމި ސަބަބެކެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ ނުވަތަ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އާއި އެނުއަލް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އާއި އެގްޒެމްޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެގްޒެމްޝަން ފީ އާއި އެގްޒާމް ފީ އާއި އެފްލިއޭޝަން ފީ އާއި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ދަރިވަރު ނިމޭ ކަމުގައިވާނަމަ މެމްބާޝިޕް ފީ އާއި ބުކް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވާސިޓީތަކުން ކިޔަވާނަމަ ޓިއުޝަން ފީ ދޭނެއެވެ.

މިއީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް މި ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް 173 ސްކޮލަރޝިޕް ވަނީ ދީފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސްކޮލާޝިޕްތައް ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ ސްކޮލާޝިޕްގައި ކިޔެވުން ފަށައިފައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް 2 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މައި އެޑިޔު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 26 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް