ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:54
އޭސީސީއާ އިމިގްރޭޝަނާމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން
އޭސީސީއާ އިމިގްރޭޝަނާމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން
އޭސީސީ
ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫ
ނަޒާހަތްތެރިކަން ފެށެނީ އިހުތިރާމުން: ހަނަފީ
 
ނަޒާހަތްތެރިކަމެއް ނެތްނަމަ، އެމީހަކީ މުޖުތަމައުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވޭ
 
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ

ނަޒާހަތްތެރިކަން ފެށެނީ އިހުތިރާމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ނަޒާހަތްތެރި މީހަކު އިހުތިރާމު ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަހުމަދު (ހަނަފީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނަފީ އެހެން ވިދާޅުވީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ ދެމެދު ނަޒާހަތްތެރިކަމާގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

Advertisement

ހަނަފީ ވިދާޅުވީ، އިމިގްރޭޝަން ފަދަ މުއައްސަސާއެއްގައި އެންމެ މުހިންމީ ކޮން ކަންކަމެއްތޯ ބަލާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ނުކުންނައިރު، ކުރަންޖެހެނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ވިސްނާލަން ޖެހޭކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަނަފީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ނަޒާހަތްތެރިވުމެވެ.

އާދެ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް، އެއީ ނަޒާހަތްތެރިކަން
އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުޙައްމަދު އަހުމަދު (ހަނަފީ)

ހަނަފީ ވިދާޅުވީ، ކިތަންމެ މައްޗަށް ތައުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމެއް ނެތްނަމަ، އެމީހަކީ މުޖުތަމައުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވާ ޙާލަތްތައް އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހަނަފީ ވިދާޅުވީ، ނަޒާހަތްތެރިކަން ފެށެނީ އިހުތިރާމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނަޒާހަތްތެރި މީހަކު އިހުތިރާމު ކުރާނެ ކަންކަމަށްވެސް ހަނަފީގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސޮއި ކުރެވިގެން ދިޔަ އެމްއޯޔޫއަކީ އެ މަސައްކަތުގައި ގެތިގެން ދިޔަ މުހިންމު ބޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަނަފީ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމުގައި ދެ މުއައްސަސާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުންމަތީ އެ އިދާރާ ދެމި އޮންނާނެކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް