ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:16
ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުތަކުގައި ހައްދާ ގަސްތަކުގައި، އެ ކާނާ ތަހުލީލު ކުރޭ
ގަރބަލައިޒަރ
ކާރިޘާއެއްގެ މެދަށް އުފަންވި 'ގަރބަލައިޒަރ' ދިނީ ޢުއްމީދީ މެސެޖެއް
 
ގަރބަލައިޒަރ" އަކީ، ލުބްނާންއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ ގަސްކާނާއަށް ވުރެ އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ހެޔޮ އުފެއްދުމެއް
 
ގަރބަލައިޒަރ"ގެ އުފެއްދުންތައް، މުޅި ލުބްނާންގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 500 އެއްހާ ދަނޑުވެރިންނަށް ވިއްކާ
 
މަޝްރޫއަށް 2 އަހަރު ފުރުނުއިރު "ގަރބަލައިޒަރ" ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 12 މުވައްޒަފަކު ހަރަކާތްތެރިވޭ، އޭގެ ތެރެއިން 9 މީހުންނަކީ އަންހެނުން

ދަނޑުވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒައިނަބްއާއި ހަނާން އިސްމާޢީލަކީ، ލުބްނާނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައި ވާ ތަކުލީފުތައް އެންމެ ގާތުން ދެކި، އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދާ ދެބެންނެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ، އެ އަނދަވަޅުން އަރައިގަތުމަށް، އެ ދެބެންނަށްވެސް ކޮށްދެވެން އޮތް ހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި ތެދުވުމެވެ.

އަމަލީ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މާ ބޮޑު ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައި ނެތެއް ކަމަކު، ކޮވިޑް-19ގެ ލޮކްޑައުން ވީ ޒައިނަބްއާއި ހަނާންގެ ދެބެންގެ އަތުގައި ހިފި ނަޞީބަކަށެވެ. ފުރަބަންދުވެގެން ތިބެން ޖެހުނު ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން، އެ ދެބެން ހިފީ، އެކި ކަހަލަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތްތައް ބަލާ، ހޯދާ، ދެނެގަތުމުގައެވެ. އުކާލާ ކުނީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން، ދިޔާ ގަސްކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޚިޔާލު އުފެދިގެން އައި އެކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މީ ހަމަ ގޭ ތެރެއިން އުފެދިގެން އައި ޚިޔާލެއް. އަހަރަމެން ތިބީ ލުބްނާނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ވެބިނަރއެއް ބަލަން. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ނައްތާ ނުލެވޭ އޯގޭނިކް ކުނި ނައްތާލާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަ އޭގަ ބޮޑަށް ކިޔައިދިނީ. އޭރު ދަނޑުވެރިންވެސް މި ދަނީ ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަމުން، އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހިފަ އޮތީމަ. ޑޮލަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ލުބްނާން ފައިސާގެ އަގެއް ނެތް. ދަނޑުވެރިން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައި ކެމިކަލް ގަސްކާނާ. އަހަރަމެންގެ ސިއްހަތާއި ވެއްޓަށްވެސް ގެއްލުން. ދެން އަހަރަމެން ފެށީ ގަރބަލައިޒަރގެ މަސައްކަތް. ކުނިބުނިން ގަސްކާނާ. އަހަރަމެން ހާއްސަ ވަނީ އޯގޭނިކް ދިޔާ ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް.
ޒައިނަބް އިސްމާއީލު؛ ގަރބަލައިޒަރ ގެ ކޯފައުންޑަރ

އުކާލާ ކުނިބުނި ތެރޭގައި އެކުލެވޭ އޯގޭނިކް ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ޒައިނަބްއާއި ހަނާން ތައްޔާރު ކުރާ "ގަރބަލައިޒަރ" އަކީ، ލުބްނާންއަށް އިމްޕޯރޓް ކުރާ ގަސްކާނާއަށް ވުރެ އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ހެޔޮ އުފެއްދުމެކެވެ. އެކި ކަހަލަ ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އާންމު ގަސްކާނާއަށްވުރެ، ވެއްޓާވެސް ރައްޓެހި އުފެއްދުމެކެވެ.

މަޝްރޫއަށް 2 އަހަރު ފުރުނުއިރު "ގަރބަލައިޒަރ" ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 12 މުވައްޒަފަކު ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 9 މީހުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ. މަޤްޞަދަކީ، ވިޔަފާރީގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމެވެ. "ގަރބަލައިޒަރ"ގެ އުފެއްދުންތައް، މުޅި ލުބްނާންގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 500 އެއްހާ ދަނޑުވެރިންނަށް ވިއްކައެވެ.

ގަރބަލައިޒަރ އުފަންވީ އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާއަށްފަހު... އަސްލި ބުނަންޏާ ކާރިޘާގެ މެދަށް. ލުބްނާނަށް ބަލާއިރު، ދަނޑުވެރިންނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރި މީހުން. ގަސްކާނާގެ އަގުތައް އުފުލިގެން ދިޔައިމަ. ގަރބަލައިޒަރ އުފަންވީ އެ ސަބަބާ ހެދި. އަގުތައް ތިރި ކުރަން. އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ގަސްކާނާތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ދެގުނަ ހެޔޮ ވާނެ. ގަރބަލައިޒަރއަކީ ލުބްނާނުގެ އުފެއްދުމެއް ވީމަ. ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރި އެހެން އުފެއްދުންތަކަށް ވުރެ އަގު ހެޔޮ ވީމަ، އެކަމުގެ ފައިދާވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ކުރާނެތާ.
ޒައިނަބް މަސްރީ؛ ގަރބަލައިޒަރގެ ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ

"ގަރބަލައިޒަރ" ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކާ މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ތެރެއިން އުކާލާ ބައިތައް ކުދިކުދި ކުރެއެވެ. އެއަށްފަހު، އެކި ކަހަލަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ބޮޑުކަމުދާތަކެއްޗާ އެ އެއްކޮށް، އެކަމަށް ހާއްސަ މެޝިންތަކެއްގައި ބަހައްޓައެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ދަނޑުވެރިން އަހަރަމެންގެ އުފެއްދުންތައް ތަޖުރިބާ ކުރި. މީ އަހަރަމެން ބޭނުންވި ގޮތްވެސްމެ. ދަނޑުވެރިން ސާމްޕަލްކޮޅެއް ގެންގޮސް އެ ތަޖުރިބާކުރުން. ވަރަށް ގިނަ މީހުން މި އުފެއްދުމަށް ޑިމާންޑް ކުރި. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އެންމެނަށްވެސް ނަތީޖާ ވަރަށް ކަމުދިޔަ. ޓޮމާޓޯ، ލެޓިއުސް، އަލުވި ކަހަލަ އެކި ކަހަލަ ގަސްތައް ހައްދަން، ލުބްނާންގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަ މި ގަސްކާނާ ތަޖުރިބާކުރި. މި އުފެއްދުން ކަމުގޮސްގެން އިތުރަށް ބަލާ އަންނާތީ އަހަރަމެންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭ. ދަނޑުވެރިންވެސް ދަނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ދިޔާ ގަސްކާނާއަށް މަރުހަބާ ކިއަމުން. އަހަރަމެންގެ ސިއްހަތަށްވެސް އެކަމުގެ އެދެވޭ އަސަރު ފޯރާ. އަހަރަމެން ވިއްޔާ، މި ކާން ތިބި ބަޔަކީ.
ޒައިނަބް އިސްމާއީލު؛ ގަރބަލައިޒަރ ގެ ކޯފައުންޑަރ

"ގަރބަލައިޒަރ"ގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ، ހުސްނީ އިސްމާއީލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އެކި ކަހަލަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްވެސް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ކުރިން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުތަކުގައި ހައްދާ ގަސްތަކުގައި، އެ ކާނާ ތަހުލީލު ކުރެއެވެ.

ބޭރުގަ މިހުރި ކޮންޓޭނަރުތަކަށް އަހަރަމެން އަޅަނީ، އެކި ކޮންޓޭނަރަށް އެކި ބާވަތް... މިސާލަކަށް މި ކޮންޓޭނަރުގަ މި ހުރީ ގެރިގުޔާއި ކުނިތަރުކާރީ... މީގެ މިހުރީ ކުކުޅުގެ ބޮޑުކަމުދާތަކެތި. ކޮންމެ ބާވަތަކުން، އަންނަ ބަދަލުތައް އަހަރަމެން ދެނެގަންނަން. އަހަރަމެންގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރަން ކުރާ ކަމެއް މީ.
މުހައްނަދު އައްލޫލް؛ ގަރބަލައިޒަރގެ އިންޖިނޭރެއް

އިޤްތިޞާދީ، މާލީ އަދި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގައި އޮތް ލުބްނާނުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް މިއަދު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދަނީ އެމީހަކަށް ވީ ގޮތަކުން ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އިތުރު މީހަކު ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދި، އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވުމުގައި އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް، ޒުވާނެއް މުސްކުޅިއެއް ތަފާތެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް