ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:25
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިން ގާޒީ ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް
 
މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ގޮތުން އަދީބުގެ މަސްލަަޙަތަކަށް އަސަރެއް ނުވާނެ
 
ދިފާއީ ވަކީލަކު ވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް މި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިލައްވާފައި
 
ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ 13:00 ގައި

11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިތުރުން، އިތުރު ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރ. ފުއްގިރީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަދީބުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ ނަދީމް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މި މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ވަކީލަކު ވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް މި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މަރުޙަލާއިން ފެށިގެން، ދައުވާ ހުށައެޅުމަށްފަހުވެސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަދީބު ހެކިބަސް ދެއްވާނަމަވެސް، މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ގޮތުން އަދީބުގެ މަސްލަަޙަތަކަށް އަސަރެއް ނޯންނާނެކަމަށް ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވުނު އެއްވެސް ކުށަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވާފައިވާނީ އޭނާގެ ބަންދު އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި އެކަނި ކަމަށާއި، ވުމާއެކު މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވަނީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންގެ ހުށައެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރީއަތުން ސާފު ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ކަންކަން ގާޒީ ވަނީ ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް ޔާމީނު ބައެއް ހެކިތައް ހާމަ ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާއިރު، އެ ހެކިތައް ދިފާއަށް މުހިންމުވަނީ ކޮން ކަމެއް ސާބިތު ކުރުމަށްތޯވެސް ގާޒީ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ދައުވާލިބޭ އެހެން ފަރާތްތައް ހުށައަޅާފައިވާ ދިފާއީ ހެކިތައް ރައީސް ޔާމީނަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވަނީ ކީއްވެތޯވެސް ގާޒީ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުން އައު ލިއުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދިފާއަށްވެސް އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރައްދު ދީ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ބޭނުންވާކަމަށް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް މިވަގުތު ނެތް ކަމަށެވެ. ދެފަރާތުން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވާއިރު، އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށްވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަލީގައި އަލުން ހެކި ހުށައަޅައި، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. 

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަލުން ހެކި ހުށައެޅުމާއި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ މާނައެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގައިވެސް އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އިފްތިތާޙީ ބަޔާނުގެ ތެރެއިން އެފަދަ ވާހަކަ ހުށައެޅުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ދަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ދެކިލައްވައެވެ.

ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ 13:00 ގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޮންނާނީ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރުތަކާއި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ގޮތް ނިންމުމެވެ.

ރ ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 2 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ޢަދި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިޔަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށްވެސް ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާގެ މައްޗަށްވެސް މި މައްސަލައިގައި ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
0%
0%
57%
14%
14%
ކޮމެންޓް