ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:45
މަސްތުވާތަކެއި އެތެރެކުރުމުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލާ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން
މަސްތުވާތަކެއި އެތެރެކުރުމުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލާ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ބިދޭސީންނާމެދު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުވާން ޖެހޭނެ
 
އެ ފަރާތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރޭ
 
އެމީހަކު އައި އެއަރލައިންއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެމީހަކު އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލެވޭނެ
 
ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭ 2 ގޮތެއް އޮވޭ

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެއި އެތެރެކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލާ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެތައް ބިދޭސީންނެއް ހައްޔަރު ކުރެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް މުހިންމުވަނީ އެ ސަބަބާހުރެއެވެ. އެފަދަ ގަވާއިދެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިވަނީ ގެޒެޓުކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. އެއީ ވައިގެ މަގުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، އެ ފަރާތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދެވެ.

ޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭ 2 ގޮތެއް އޮވެއެވެ. އެއް ގޮތަކީ އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށް ތަހުގީގު ކުރުމަށާއި، ހައްޔަރު ކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ޙަވާލު ކުރުމެވެ.

އަނެއް ގޮތަކީ އެމީހަކު އައި އެއަރލައިންއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެމީހަކު އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، އެމީހަކު ރާއްޖެއައީ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން ނުވަތަ ދިރުވާލައިގެންކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ "ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ" ފަދަ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އެއާލައިންއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އޭނާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ވެސް އޭނާއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކަށް މި ޤަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެފަދަ ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދޭއިރު، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބެން ހުރިތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކު ބަހައްޓައިގެން މައްސަލަ ބެލުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފަދަ ކަންކަންވެސް ބަލަން ޖެހެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ބިދޭސީންނެއް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާއިރު، މި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތައް އެގޮތުގެ މަތިން ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް