ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:03
ފޯނެއް ހިފަހައްޓައިގެން
ފޯނެއް ހިފަހައްޓައިގެން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ޖަލްސާ ކެންސަލްވި ކަމަށް މެސެޖުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ނަންބަރަކުން ނޫން، އެހެން މީޑިއަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން: ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 
މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އީވާ ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ކެންސަލްވި ކަމަށް ބުނެ ބައެއް އާންމުންނަށް މެޖެސްތަކެއް "އީވާ" ގެ ނަންމަތީގައި ގޮސްފައިވާއިރު އެ މެޖެސްތައް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޯނު ނަންބަރަކުން ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ އިލްޔާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ނަންބަރު ކަމަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެސްއެމްއެސްތަކެއް ފޮނުވާފައިވާއިރު މި އެސްއެމްއެސްތަކަކީ އެ މީހަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަންބަރުން ފޮނުވި މެޖެސްތަކެއް ނޫންކަން ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓެކް ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް އެހެން މީޑިއަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގިދާނެ ކަމަށާއި ވެބްބޭސް ކޮށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އަގު ދައްކައިގެން ޓުވިޓަރ ވެރިފައި ކުރަންވެސް ބައެއްފަރާތަކަން ވެބްބޭސް ޔޫއެސް ނަމްބަރުތަކަށް ލައިގެން އެޕްސްޓޯރ ޔޫސްއަށް ބަދަލު ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވެބްބޭސް ނަންބަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން "ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަންމަތީގައި ވެސް" އެގޮތަށް ފޭކް މެޖެސް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެއީ ވެބްޕޭސްޓް ނަންބަރުތަކަށްވާއިރު އެގޮތަށް މެޖެސް ކުރި ނަންބަރު ސީދާ ޓްރޭސް ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަންބަރު ޓްރޭސް ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ރާއްޖޭގެ މޯބައިލް ނެޓްވޯކަކުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ފޭކު މެސެޖުތަކާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާގެ ނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ފޭކު އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކެމްޕޭނެއް މުޑުދާރުކޮށް ޒާތީ ކުރެއްވިޔަސް ބޮޑުވަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އީވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޓެގް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ އެނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް