ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:03
ލ. ގަމާއި ގދ. ގައްދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ލ. ގަމާއި ގދ. ގައްދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ދެ ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް
ލ. ގަމާއި ގދ. ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި ދެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ން
 
މި ދެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ €79,050,022.60 (ހަތްދިހަ ނުވަ މިލިއަން ފަންސާސް ހާސް ބާވީސް ޕޮއިންޓް ހައެއް ސުމެއް ޔޫރޯ)

ލ. ގަމާއި ގދ. ގައްދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނިގޮތުގައި އެ ދެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލ. ގަމުގައި 130 އެނދުގެ ޓާޝަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމަށާއި، ގދ. ގައްދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމަށް، ސްޕޭންގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ހޮމްޓް އެސްޕަނިއާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު، އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އާދިލްއެވެ. އަދި ހޮމްޓް އެސްޕަނިއާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ހޮމްޓް އެސްޕާނިޔާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އެޑުއާރޑޯ އޮލިވޭރިއާއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކާ ގުޅިގެން ސްޓާފް އެކަމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އެޅުމާއި، މުޅި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ €79,050,022.60 (ހަތްދިހަ ނުވަ މިލިއަން ފަންސާސް ހާސް ބާވީސް ޕޮއިންޓް ހައެއް ސުމެއް ޔޫރޯ)އެވެ.

މި ދެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ންނެވެ. ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 36 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. އަދި ގދ. ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރީ 30 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޑޮއިޗަރ ބޭންކުގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް