ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:25
ކުނި ޖަމާކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު
ކުނި ޖަމާކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު
ޓްވިޓަރ
މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ވާތީ ކުނި ނަގަން އީޕީއޭއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި
 
އެ ތަން ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން ވަނީ އަންގާފައި
 
އީޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ނަގާ ކުނި އެ ކައުންސިލުން ދަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބިމެއްގައި ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓަމުން

ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލެ ތެރެއިން ނަގާ ކުނި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ވާތީ، އެތަން ސާފުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އީ.ޕީ.އޭއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފިއެވެ.

އީ.ޕީ.އޭއިން ބުނިގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ނަގާ ކުނި އެ ކައުންސިލުން ދަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބިމެއްގައި ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ އެ އެޖެންސީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ އެތަނުން ކުނި ނެގުމަށް އީޕީއޭ އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ކުނި ނެގުމަށް ފަހު އެ ތަން ސާފުކުރުމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އީ.ޕީ.އޭ އިން ބުނީ ކައުންސިލުން އެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނީ އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަންތަނުގައި އެކަނިކަން އީ.ޕީ.އޭ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އީ.ޕީ.އޭގެ އެންގުމާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުރިތަން ސާފުކޮށްފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ފެންނަން ހުރި ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުނި އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.

މާލެ ތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރީ ވެމްކޯއިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާނަމަ، ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ވެމްކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ނިންމާފައެވެ. އަދި މާލެތެރެ ކުނި ކަހާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް