ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:23
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
DRP
ޑީއާރުޕީ
ޑީއާރުޕީ އުވާލަން ނިންމި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް
 
ޑީއާރުޕީ އުވާލަން ނިންމީ 3000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ އެ ޕާޓީއިން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުކުރެވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާއިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ 3000 މެންބަރުން ހަމަކުރުމަށް، ޑީއާރުޕީއަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު 25 އޮކްޓޯބަރު 2022 އަށް ހަމަވިއިރުވެސް 3000 މެންބަރުން ހަމަވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އީސީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ގޮތުން ހުސްވި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޑީއާރުޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 2،681 އެވެ.

މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕާ ބައްދަލުކޮށް، ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތީން ޕާޓީ އުވާލުމުގެ އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ޑީއާރުޕީގެ މިހާރުގެ ލީޑަރަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ޑީއާރުޕީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ޕާޓީއެވެ. އެ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 21 ޖުލައި 2005ގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގިނަ ނަމަވެސް، ގިނަ ޕާޓީތަކުގައި 10،000 މެންބަރުންވެސް ހަމައެއްނުވެއެވެ. ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން ދައުލަތުން ބަޖެޓު ދޭނީ 10،000 މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ. މި އަދަދު ހަމަވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4 ޕާޓީއެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމްއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް