ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:06
އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ
ގޫގުލް
އައްޑޫ ސީޓީ
އައްޑޫ ސިޓީއިން 500 ގޯތި ދޫކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި
 
ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޭދޫއާއި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫއިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން އަވަށަކުން 500 ގޯތި ދޫކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ފޭދޫއާއި މީދޫ އަދި ހުޅުދޫން ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2،000 އަކަފޫޓްގެ 100 ގޯއްޗެވެ. ފޭދޫން ދޫކުރާނީ 1،500 އަކަފޫޓްގެ 300 ގޯއްޗެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭދޫ އިން ދޫކުރާ 300 ގޯތީގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ ނުވަތަ 270 ގޯތި ހާއްސަވާނީ އެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ. ބާކީ 30 ގޯއްޗަށް އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ހުޅުދޫއިން ދޫކުރާ 100 ގޯތީގެ ތެރެއިން 90 ގޯތި އެ އަވަށުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާއިރު 10 ގޯއްޗަށް އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. އަދި މީދޫއިން ވެސް 90 ގޯތި އެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަވާއިރު 10 ގޯއްޗަށް އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީއިން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އަށެވެ.

އައްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސިޓީ އިން ގޯތި ދޫކުރާނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން، ގޯތި ލިބެން ޖެހޭ މީހުން ހޮވާނީ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށާއި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ގޯތި ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަ މެމްބަރުންގެ ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ގޯތި ދޫކުރަން އިއުލާންކުރާ އަވަށެއްގެ ކައުނސިލަރަކު ހިމެނޭގޮތަށް ދެ ކައުންސިލަރުންނާއި ގޯތި ދޫކުރާ އަވަށެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރާ މެމްބަރަކާއި ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މެމްބަރަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކާއި މުއައްސަސާތައް ތަމްސީލު ކުރާ ދެ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނުވަތަ އަވަށު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ދެ މެމްބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް