ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:43
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އއ މާޅޮސް އަސަރީގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމް
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އއ މާޅޮސް އަސަރީގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމް
އަވަސް
ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ނާޒިމް ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާ ދިރިއުޅުނު ތަން ބަލައި ފާސްކުރި އޮފިސަރުންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފަށައިފި
 
އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 20 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭގައި އޭރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުން
 
ނާޒިމް ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލައި ފާސް ކުރުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓު އަމުރުތައް ހޯދާފައިވޭ
 
ހެކިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ފޯނު ހޯދީ އޭނާ ހުރި ކޮޓަރީގެ އެނދެއް މަތިން

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުތަކަށްފަހު، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ އއ މާޅޮސް، އަސަރީގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާފަދަ ލިއުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައި އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވުމަށްފަހު، ހެކިބަސް ނަގަން ފަށާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މި އަޑުއެހުމުގައި 2 ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އެ ދެ ހެކިވެރިންނަކީވެސް އޭރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ދެ އޮފިސަރުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ދެ ހެކިވެރިންނަކީ ނާޒިމް ދިރިއުޅުނު ތަން ބަލައި ފާސްކޮށް، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެ އޮފިސަރުންނެވެ.

އެ ހެކިވެރިންގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، ނާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ރާވަމުންދާކަމުގެ އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބުމުން، އެ އޮފިސަރުން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅައި، ނާޒިމް ދިރިއުޅޭ ތަން ބަލައި ފާސް ކުރުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓު އަމުރުތައް ހޯދާފައެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 20 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭގައި އޭރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުންނެވެ. އެތަން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ފޯނަކާއި ޕެންޑްރައިވެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އެއީ ނާޒިމްގެ ތަކެތިކަމަށް އެވަގުތު އޭނާ ބުނެފައިވާކަން ހެކިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ހެކިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ފޯނު ހޯދީ އޭނާ ހުރި ކޮޓަރީގެ އެނދެއް މަތިންނެވެ. އަދި ޕެންޑްރައިވް ހޯދާފައިވަނީ އެ ކޮޓަރި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އަލަމާރި ތެރެއިން ނެގި ދަބަހެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެ ޕެންޑްރައިވުން އައިސިސް ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ހުށައެޅިއިރު ދައުލަތުންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހެކިބަސް ދެމުން ހެކިވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެތަކެތި ނެގުމަށްފަހު ނާޒިމްގެ ހާޒިރުގައި އެތަކެތި ސީލްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހެކިވެރިންނާ ދިފާއުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ބަލާއިރު، މުޅި އެޕާޓްމަންޓު ބެލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެގެން ގޮސް ހަމައެކަނި ނާޒިމް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި ބަލައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު ނިންމާލީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ހެކިވެރިއަކު ބުނެފައިވަނީ، އެ ކޮޓަރި ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ނާޒިމްގެ އެއްޗެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، ނާޒިމްއަކީ ދަތުރުވަރެއްގައި އައިސްހުރި ފަރާތެއްކަމަށް އެ ގޭގައި އުޅޭ އޭނާގެ ދައްތަ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގޭގެ ދެން ހުރި ކޮޓަރީގައި ހުރީ ކުޑަކުދިންގެ ސާމާނު ކަމަށާއި، އެ ތަން ބަލައި ފާސް ނުކުރީ އެ ސަބަބާހުރެކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ހަމްޒާ ލަތީފް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ސާމާނު ހުންނަ ތަނެއްގައި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ހެއްކެއް ނުހުންނާނެކަމަށް ނިންމީ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށްތޯއާއި، ގޭގައި އުޅޭ މީހަކު ދިން މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބަރޯސާވެ، އެހެން ތަނެއްގައި ނާޒިމްގެ އެއްޗެއް ނުހުންނާނެކަމަށް ނިންމީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ވަކީލު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހެކިވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެ ގެއަށް ދިޔައީ ނާޒިމްއާ ގުޅުންހުރި ހެކި ހޯދައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ޓީމުން ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ އެގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ދެން އޮންނާނީ 9 މާރޗު 2023 ގެ 09:30 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް