ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 01:26
ޗައިނާގެ ބޭންކެއް
ޗައިނާގެ ބޭންކެއް
ވަޔަން
ޗައިނާގެ ބޭންކަކުން ވައްކަންކުރުން
6 ލައްކަ ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި ބޭންކް މުވައްޒަފަކު އެހެން މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅޭތާ 25 އަހަރު ފަހުން އަތުލައިގެންފި
 
ޗެން ވަނީ އޭނާގެ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެ، އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމަށާއި، ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހުރިކަމަށް ބުނެފައި

ޗައިނާގެ ބޭންކެއްގައި ޓެލަރެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު އަންހެން މުވައްޒަފަކު، ބޭންކުން 6 ލައްކަ ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު އައިޑެންޓިޓީ ބަދަލުކޮށް އެހެން މީހަކަށް ހެދިގެން އުޅޭތާ 25 އަހަރުފަހުން އަތުލައިގަނެވިއްޖެއެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ޝެންގހާއީގެ ދެކުނުން 370 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ސިޓީއެއްގައެވެ. އެތަނުގައި ހުންނަ ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޭންކްގައި މަސައްކަތްކުރި، ޗެން ނަމަކަށްކިޔާ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މި އަންހެންމީހާ ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރު 3.98 މިލިއަން ޔުއާން ބޭންކުން ވަގަށް ނަގާފައެވެ. އެއީ މިހާރުގެ މިންގަޑުން ބަލާނަމަ ގާތްގަޑަކަށް 6 ލައްކަ ޑޮލަރެވެ. ޗެން މިފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ބޭންކުގައި ހުރި ފައިސާއަށް އިންފްލޭޝަންގެ އަސަރު ކުރީ ކަމަށް ދައްކައި، ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ފައިސާ ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު ޗެން ވަނީ އޭނާގެ އޭރުގެ ފިރިމީހާއާއި އާއިލާއަށްވެސް ނޭނގި އެހެން ޕްރޮވިންސަކަށް ބަދަލުވެ، ޕްލާސްޓިކް ސަރޖަރީ ހަދައި، ތަފާތު ނަމެއްގައި އައިޑީ ކާޑެއް ހަދައި، އައު ހަޔާތެއް ފަށާފައެވެ. އަދި އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިވެސް ކޮށް، ދަރިއަކު ހޯދައި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށާފައިވާކަމަށް ބްލޫމްބަރގް ރިޕޯޓެއްގައި ވެއެވެ.

1997 ވަނަ އަހަރު ޗެން ގެއްލިގެން އޭނާގެ ބައްޕަ ރިޕޯޓް ކުރި ހިސާބުން ފުލުހުން އަންނަނީ އޭނާ ހޯދަމުންނެވެ. އަދި ބޭންކުން ގެއްލުނު ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ އޭނާކަންވެސް އެނގިފައި ވެއެވެ. އެހެނީ ފައިސާތައް ގިނަކަމުން ގޭތެރޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ފޮރުވައި، އަދި ބައެއް ތިމާގެ މީހުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގައިވެސް ފައިސާ ރައްކާކުރިކަން އެނގޭކަމަށް ޗެންގެ ބައްޕަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

ޗެން އަތުލައިގަނެވުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޗައިނާ ފުލުހުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޭނާ ހޯދިފައިވާކަމާއި، ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމާއެކު ޗެންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ރަސްމީ ޑޮކިއުމަންޓް ފޯޖްކުރި ކަމުގެ ދައުވާއާއި، އަދި މީހަކާއިނދެގެން ހުރެ އެހެން މީހަކާ އިނދެފައިވާތީ އެކަމުގެ ދައުވާވެސް ކޮށްފައެވެ.

ވީޗެޓް ޕޯޓެއްގައި އެސިޓީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޗެން ވަނީ އޭނާގެ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އަދި އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމަށާއި، ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
20%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް