ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 23:03
ކެމްޕޭނަށް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ރައީސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކެމްޕޭނަށް ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ރައީސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
ޕާޓީގެ މެންބަރުން
ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރަން ގުރުބާންވީ މީހުންނާއި ދިމާލަށް ބޭނުން އެއްޗެއް ކިއުމަކީ ޕާޓީއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ނޫން - ރައީސް
 
ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއެކީގައި
 
ޕާޓިއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަންނުކޮށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވުމަކީ އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ޕާޓީއަށް ވެސް އޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން
 
ޕާޓީ އުފައްދަން ދެވަނައަށް ސޮއިކުރި މީހަކީ އަޅުގަނޑު

ވަކި މީހެއްގެ ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީއަށްޓަކައި ގުރުބާންވީ މީހުންނާއި ދިމާލަށް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ބޭނުންގޮތަށް ކިއުމަކީ ޕާޓީއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭންގައި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައިގޮތް މިތާ ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަދު ބަޔަކާއެކީ، ފުރަތަމަ ސޮއިކުރި 42 މީހުންގެ ތެރޭގައި، ބަޔަކަށް އޮޅުވާލައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އޭގަ ދެވަނައަށް ސޮއިކުރި މީހަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށެވެ.

އެއްވަނައަށް ސޮއިކުރީ ބޯގަންވިލާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް. ދެން އަޅުގަނޑު. އެއަށްފަހުގައި ދެންތިބި މީހުން ތަރުތީބުވެގެން އައީ. އެއަށްފަހުގައި މި ޕާޓީ ބޮޑުވަމުން، ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުން އައިގޮތް މިތާ މި ތިއްބެވި މޫސާ މަނިކަށާއި، ރައޫފަށާއި، ފުއާދުއަށާއި، ގަސަމް، މިއިން ކޮންމެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރި. ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި. މިއަދު ވަކި މީހެއްގެ ވަކި މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މި ޕާޓީއަށްޓަކައި ގުރުބާންވީ މީހުންނާއި ދިމާލަށް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ބޭނުންގޮތަށް ކިއުމަކީ ޕާޓީއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ނޫން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާޓިއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަންނުކޮށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވުމަކީ އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ޕާޓީއަށް ވެސް އޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ އެކަންކަމަށް ވިސްނުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއެކީގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް