ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:22
ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ ޑިޒައިން
ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ ޑިޒައިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު
ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު - ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންގެ އިގްތިސާދީ މައި ދޮރާށި
 
އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް އެތައް ގުއަނައަކަށް އިތުރުވެ ކުރިއަރައިގެންދާނެ
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2.46 ކިލޯ މީޓަރުގެ އައު ރަންވޭއަކާއި، އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ޖާގައިގެ ޓާމިނަލްއެއް އިމާރާތް ކުރާނެ

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ވަރަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އިގްތިސާދީ މައި ހަބެއް ގާއިމުކޮށް މުޅި ދުނިޔެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތައް ސިދާ ގުޅާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement

މި މުހިންމު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިއުމީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން ޒަމާނުއްސުރެ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި ހަގީގީ ކުލަޖެހިގެން ދިއުމެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ އުތުރުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ޒަމާންވީ އުއްމީދެއް. މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ޒައާމަތުގައި އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ކުލަޖެހިގެން މިދަނީ. މި އެއަރޕޯޓް ބިނާކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އުތުރަކީ މައި އިގްތިސާދީ ހަބަކަށް ވެގެންދާނެ. އަދި މިވަގުތު އުތުރުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ނާރާ އޮތް އޮތުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. މި އެއަރޕޯޓާއެއްކޮށް އުތުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް އިގްތިސާދީ ހަބަށް ވެގެންދާނެ ކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމި ބައިނަލްއަގުވާމި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައާއި މި ސަރަހައްދު ގުޅިގެން ދިއުމާއެކު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް އެތައް ގުއަނައަކަށް އިތުރުވެ ކުރިއަރައިގެންދާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކާއި އޮތް ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުމުން، ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ރާއްޖެ އެމްވީ

އަދި ސީދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުންނާއި އެ ސިނާއަތާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރިއާއި އާމްދަނީއާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އެއަރޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ވައިގެ މަގުން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުމާއެކު އުތުރުއަތޮޅުތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ ބައެއް ޝާމިލްވާ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބި އާންމު ވިޔަފާރިއާއި މި ނޫންވެސް ތަފާތު ސިނާއަތްތައް ތަރައްގީކޮށް، އުތުރުގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް މި މަޝްރޫއު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީވެގެން ދިޔާމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަންފާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅު ޖެހިގެން މިއޮތީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު، ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުގެ އެބަހުރި ރިސޯޓްތައް. އެހެންވީމާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތަކުތަކަށް ބަލާލިޔަސް، ޓްރާންސިޓް ބަނދަރަށް ބަލާލިޔަސް، ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން، މަސްވެރިކަމަށް ބަލާލިޔަސް، މަސްވެރިން މަސް ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ދޮރުވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ. އެއީ ވަޒީފާގެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ހުޅުވިފައި، ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނަމުންދާނީ ވެސް މި އެއަރޕޯޓުން މި ފެންވަރަށް ތަރައްގީވެގެން ދިޔާމަ.
މުހައްމަދު ރަޝީދު؛ ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތެއް

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރބަސް A320 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓާއި، ބޮއިންގ 737 މަރުކާގެ ބޯޓު ފަހަރަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ މިންވަރަށްކަމަށް ވުމާއެކު، މެދު އިރުމައްޗާއި ދެކުނު އޭޝިއާއާއި، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަދި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ސީދާ ފުލައިޓްތައް ހަނިމާދޫއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ރާއްޖެ އެމްވީ

މީގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ސީދާ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ މަގުފަހިވެ، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުދާ ސީދާ މި ސަރަހައްދަށް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

މިހާރު ގެސްޓުން ގެންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑެތި ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ. ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަށް ބެލިޔަސް ގެސްޓުން ގެންނަން ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް އުނދަގޫ. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިއުމަކީ އުތުރަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އެގޮތުން ޓުއަރިޒަމަށް ހއ. އަތޮޅުގައި މި އޮތް 2 ރިސޯޓަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވާނެ.
އަފްލަހު ރަޝީދު؛ ގެސްޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2.46 ކިލޯ މީޓަރުގެ އައު ރަންވޭއަކާއި، އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތްދެވޭނެ ޖާގައިގެ ޓާމިނަލްއެއް އިމާރާތްކުރެވި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މި އެއަރޕޯޓުގައި ގާއިމް ކުރެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދުނިޔޭގެ މައި ޝިޕިން ރޫޓްތަކުން ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި އާގުބޯޓު ފަހަރުތަކަށް ހިދުމަތްދޭ ޒަމާނީ މެރިޓައިމް ހަބެއް އުތުރުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ވެސް ހަނިމާދޫގައި ގާއިމްކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރޕޯޓް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އގްޒިމް ބޭންކުގެ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ހިންގޭ 136 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއަކީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޒަމާނީ ތަރައްގީއާއި ފާގަތިކަން ގެނެސްދޭނެ މުހިންމު މަޝްރޫއެކެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް - ރާއްޖެ އެމްވީ

މި މަޝްރޫއަކީ އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ. މި މުހިންމު މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްގީއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އުފާފާގަތިކަން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
32 އަހަރު ފަހުން، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން އައު އޭޕްރަންއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭ މަންޒަރު ފެނޭ: ރައީސް ސާލިހު