ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:47
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަައްޓަވައިދެއްވާ ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަައްޓަވައިދެއްވާ ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
ރައީސްގެ ޔަގީންކަން، މިދާމަގުން ގޮސްގެން މަގުމައްޗެއް ނުވާނެ - ރައީސް
 
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ އަކީ އިންޑިއާ
 
އާރުޓީއެލް ޚިދުމަތާއި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާ އެކު ފުރިހަމަ ވާނީ ދިރުން ހުރި އިގްތިޞާދެއްގެ ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެއް
 
އިޤްތިޞާދީ ވަރުގަދަ ހަބަކަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި ހެދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ޔަގީން ކަމަކީ، މިދާމަގުން ގޮސްގެން މަގުމައްޗެއް ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ނިމުމާއެކު ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން، އެ ސަރަޙައްދުގެ އިގްތިސާދު ފެނުން ތޮޅިލާ އުދަވާން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އެތައްހާސް ވަޒީފާއެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި، ސިޓީ ހޮޓާތަކާއި، ރިސޯޓުތަކުގެ އެނދުތައް، ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އިޤްތިޞާދީ ވަރުގަދަ ހަބަކަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި ހެދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދެންނެވީ މިއެއާޕޯރޓަށް ފަހު ތޮބީޢަތު، އޭގެ ޒާތުން ގެނެސްދޭނެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ. މިތަން ދިވެހިން މިތިބީ ތަޖުރިބާ ކޮށްގެން. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއާޕޯޓަކީ ތަރައްޤީގެ ރަސްމަގަށް ހުޅުވޭ މައި ދޮރޯށިކަން އޮތީ ސާބިތުވެފައި. މީގެ ދިރިދިރި އޮތް މިސާލަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެއޮތް ހުޅުލެ. އެއާޕޯޓު ނެތް އިރުވެސް ހުޅުލެއަކީ، ހަމަ ހަނިމާދޫހެން އޮތް، ހަނިދިގު ރަށެއް. ހުޅުލެއާ ގާތުގާ ހުރީވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަށް ފަދަ ރަށްތަކެއް. މޫސުމާ- އޮޔާވަޔާ- ކަނޑުފަޅު ވިލާ-ވެލީގެ ހިމުން، އޮމާންކަމުގައި، މިތާ ނެތް އެއްޗެއް އެތާކު ވަކިނެތް. މާލެ ސަރަހައްދަށް، ބާރު ސްޕީޑުގާ އައި ކުރިއެރުމުގެ އެންމެ ފުނުގާ ވިންދު ޖަހާ އޮތް ސަބަބާ ސިއްރަކީ، ހުޅުލޭގައި ދަމާލި އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު. މާލޭގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާވި. މަސް މާރުކޭޓުން ފެށި މަހުގެ ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ވާޞިލުވާން ފެށި. އަދި ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި މީހުން ގުޅުވަދިނީ ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޮޑު އުތުރާ، ބޮޑުތިލަދުންމަތި އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރުގެ ތެރެއިން، ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ގިނަ ކަންކަން ފެށި، ދަނީ ނިމެމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަގުހެޔޮ އަދި އަރާމު ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެ ބޮޑު އުތުރުގެ 41 ރަށް އެވަނީ އެނިޒާމުން އަމުނާ ގަތާ ބަނދެވިފައި ކަމަށާއި، އެ ސަރަޙައްދުގެ އާރުޓީއެލް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަން އަރުވަން. މިދާމަގުން ގޮސްގެން މަގުމައްޗެއް ނުވާނެ. ސާފު ބޯފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުފެށޭ ހަމަ އެންމެ ރަށެއްވެސް މި ސަރަހައްދުގައި އަމުދުން ނެތް. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެށިއްޖެ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްވެސް އަޅާ ނިމިއްޖެ. މާފަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއާޕޯޓްގެ އެކްސްޕޭންޝަން މަސައްކަތަށް މޮބިލައިޒްވެއްޖެ. މަކުނުދޫ، ބިލެއްފަހި، ތުޅާދޫ، އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ފައިސާ ހޯދިއްޖެ. މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވިއްޖެ.  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އާރުޓީއެލް ޚިދުމަތާއި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާ، ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާ އެކު ފުރިހަމަ ވާނީ ދިރުން ހުރި އިގްތިޞާދެއްގެ ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މިދާ މަގުން ގޮސް، މަގުމަތި ނުވެ މާދަމާ މުޅި ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މީގެތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަކީ އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ވަރަށް ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ އަކީ އިންޑިއާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް