ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 19:43
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުތައް ބަދަލުކުރަނީ
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުތައް ބަދަލުކުރަނީ
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
އިންޑިއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތައް
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއެކު 3 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަޖްރިބާ ހޯދައިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނޭ
 
ގދ.ގައްދޫގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްގީކުރުން ހިމެނޭ
 
އިންޑިއާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސްކީމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުން ހިމެނޭ

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއެކު 3 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރާއްޖެއާއެކު ވެވުނު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމަކީ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ބިޓްވީން ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑިއާ ރިގާޑިން އިންޑިއަން ގްރާންޓް އެސިސްޓެންސް ފޯރ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ފޭސް 2 ތްރޫ ލޯކަލް ބޮޑީޒް އެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ އިންޑިއާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްސްޓް ސްކީމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫއެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން މިހާރު 25 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، އިތުރު 2 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގޭ އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މަޝްރޫއުތައް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ދެވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ބިޓްވީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ގަވަރމަންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ހައިކޮމިޝަން އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ، އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އިން ގދ. ގައްދޫއެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ އިންޑިއާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްސްޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ގދ.ގައްދޫގައި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެލެކްސްއެއް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރި އެމް.އޯ.ޔޫއެކެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ އެކެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުގެ އިމްޕްލިމެންޓިން އެޖެންސީގެ ގޮތުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ބަޖެޓަކީ  6,500,00.00 ރުފިޔާއެވެ.

ތިންވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ބިޓްވީން ދަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އެންޑް ކޮޗިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮޗީ. ކެރެލާ، އިންޑިއާ ފޯރ އެކަޑެމިކް ކޯޕަރޭޝަންއެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިންޑިއާގެ ނެޝަލަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ދެމެދު ތައުލީމީ ރޮނގުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސޮއިކުރި އެމް.އޯ.ޔޫއެކެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް
ރޯދަ ނިމުނު އިރުވެސް ތުރުކީން ކާޑު ނުލިބި އެންމެ ފަހުން އެއްކަލަ ބުލީކުރާ އިންޑިއާގެ ފައިބުޑަށް
ބުލީކުރާނަމަ އަވައްޓެރިންނަށް 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި ވެކްސިނާއި ޚާއްސަ އުސޫލުން ކާބޯތަކެއްޗެއް ނުދޭނެ: ޖައިޝަންކަރު
ކޯ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމުގައި، މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރި - އިންޑިއާ
ޑިޕްލޮމެސީއެއް، އަޚްލާގެއް ނެތް ވެރިންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަގު ވެއްޓުނީ ގައުމުގެ، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހީންނަށް!
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ސަމިޓުގައި ގޮވާލައްވައިފި
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ސިޔާދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވީ "ފިތުނަ ދޮލަނގެއް" ގެ ގޮތުގައި