ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:12
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އީވީ ބަސް
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އީވީ ބަސް
އެމްޓީސީސީ
ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ވިލިމާލޭގައި އެމްޓީސީސީން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން މުއިއްޒުއަށް ކަމަކު ނުދިޔަ
 
ބަހުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ
 
މޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން
 
ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށާނީ 20 ޖެނުއަރީގައި

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިނގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އިއުލާން ކުރުމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން އެމްޓީސީސީން އާއްމު ކުރީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ވިލިމާލޭގައި އާރުޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެ ކުންފުނިން މިކަން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މޭޔަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބަސްތައް އަރުވަން ވިލިމާލެ ރައޔްިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެ ނިމިފައި އޮއްވާ ސަރުކާރުން އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ބީރައްޓެހި އަދި ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު މިފަދައިން ޓްވީޓް ކުރެއްވީ ވިލިމާލޭގައި ފެބްރުއަރީ މަހު ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަން ނިންމައި ފަހުގެ ތައްޔާރިޓަކުގެ ތެރެއިން ބަގީތައް މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް އެމްޓީސީސީން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި މުޅި ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭއިރު ވިލިމާލެ ވަކިން އޮތް ނަމަވެސް އެތަނުގައި ވެސް އެ ޚިދުމަތް ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ދެކެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން އުޅޭކަން މިހާތަނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް އަދި އެމްޓީސީސީއަށް ވެސް އެ ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަން ފެށުމަށް ނިންމުމާއެކު އެމްޓީސީސީން ތައްޔާރީތައް ފެށީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެދެމުން އައި މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނައުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބަސްތައް މިހާރު ވިލިމާލެއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވަނީ އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މޭޔަރުގެ އެއްބާރުލުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރޯނިކް ބަސްތަކެވެ. މިއީ ވިލިމާލެއަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ތަނަކަށްވާތީ ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބަސްތަކުގައި 11 މީހުންނަށް އިށީންދެ ތިބެވޭނެހެން ސީޓު ހުންނާނެއެވެ. އަދި، 4 މީހުންނަށް ކޮޅަށްތިބެވޭނެ ޖާގަވެސް އޮންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ އެއްފަހަރާ 15 މީހުންނަށް ބަހެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ފަށަން އުޅޭ ބަހުގެ ޚިދުމަތާމެދު މޭޔަރު ނުރުހުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވަނީ ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން އެދެނީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމެއް ކަމަށާއި އެކަން އާރުޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތާއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:31
ޓެކްސީ
މާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެންޏާ ވިލިގިލީގައި ވެސް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ވާނެ.. މުއިއްޒު ބަގީ ވެސް ދުއްވަން ވީ ހަމަ.. ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަ ތައް ނަގައިގެން.. ބަސް ދުއްވިޔަސް ބަގީ އަށް އަރަން ބޭނުންވާ މީހުން އަރާނެ.. އެނޫންނަމަ މިހާރު މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރާ ކާރު ތަކެއްް ނޫޅޭނެ.. މުއިއްޒު މޮޔަފުޅު ވީތޯ.. ކުރިއަރަމުން އަންނަ މުޖުތަމަޢު އަށް އިތުބާރު ހިފޭ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތުން މުހިންމު..
ގުޅުންހުރި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްޤީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ: ރައީސް މުއިއްޒު
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި