ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:27
ނައިބު ރައީސާއި އިންޑިއާ ސަފީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ނައިބު ރައީސާއި އިންޑިއާ ސަފީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިންޑިއާގެ ވިޒިޓިންގ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައިކޭޓްރިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް، ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
އިންޑިއާގެ ސްޓާޓް އަޕް އިންކިއުބޭޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދޭން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
ސިއްހީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގގެ ދާއިރާއާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި

އިންޑިއާގެ ވިޒިޓިންގ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައިކޭޓްރިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދިޔައީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މުނޫ މަހާވަރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމާއި އެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ، ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އަދި ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އިންޑިއާގެ ވިޒިޓިންގ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސައިކޭޓްރިސްޓުން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގގެ ދާއިރާއާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ވަނީ، އިންޑިއާގެ ސްޓާޓް އަޕް އިންކިއުބޭޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ރާއްޖެއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި، އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި އިންޑިއާ ސަފީރުގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވާފައި ވަނީ، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅާލެވި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެން ދާނެ - ވީ.މުރަލީ ދަރަން
ދެކުނުގެ އިގްތިސާދީ މައި ދޮރާށީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
ތުރުކީގެ ރައީސް އައު ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ކުށްތަކާ ދުރު، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ - ނާއިބު ރައީސް
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
ނޮޅިވަރަންފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިމި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްވެސް ނިމެނީ - ކައުންސިލް
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް