ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 13:14
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އިހަވަންދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އިހަވަންދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް އިހަވަންދޫ ދަތުރުފުޅު
އިޤްތިސާދީ ބޮޑު ދައްޗެއް ނެތި ކޮވިޑުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީތައް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަނދާން ނައްތާލައިފި: ރައީސް
 
ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާވެސް މިއަދު ފެންނަމުންދާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ބައެއް ކަންކަން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން

ކޮވިޑް-19 ގެ އާލަމީ ވަބާގެ ތެރޭގައިވެސް އިޤްތިސާދީ ބޮޑު ދަތިތަކެއް ނެތި، ކޮވިޑުގައި ހޯދުނު ކާމިޔާބީތައް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތީ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ ކަމަށާއި، މި ޕްރައިމަރީގައި ގޮތެއް ނިންމާއިރު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުދުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާއިރު، އަނެއްބައި ކަންކަން ނިމިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ފެށި، ނިމި، އަނެއްބައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

އޭރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު އަންނައިރު، ނުފެށި ވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުބޭއްވުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާއާއެކު އެކަމުގައި ހުރަސްތަކެއް އައިކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކަންކަން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވިސްނުމާއެކު ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާވެސް މިއަދު ފެންނަމުންދާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އަވައްޓެރި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ދިމާވި ފަދަ އިޤްތިސާދީ ބޮޑު ދަތިތަކެއް ނެތި، ކޮވިޑުގައި ހޯދުނު ކާމިޔާބީތައް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު އެކަންކަން ހަނދާނުގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މި ފާއިތުވި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މީގެ ކުރިން ސަރުކާރަކުން ނުކުރާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިހަވަންދޫއަށް އެކަނި ބަލާލި ނަމަވެސް، 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 129.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި، އެ ދާއިރާގެ ދެން އޮތް 2 ރަށް ކަމަށްވާ މާރަންދޫއާއި މޮޅަދޫއަށް ބަލާއިރު، މާރަންދޫއަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި، މޮޅަދޫއަށް 49 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ހައްތަހާވެސް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ފުއްދައި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް