ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 12:38
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ވެގެންދާނީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމަކަށް - ހަމީދު
ކުށްމަދުކުރުމާއި ރައްކާތެރިވުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަދި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
މުޖްތަމައުއަށް ތައާރަފްވަމުން އަންނަ ކުށްތަކާއި، ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްވެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތަށް އަންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރެވޭ

މާޗް މަހުގެ 18ން 20ށް ބާއްވާ ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ވެގެންދާނީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމަކަށް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮންފަރެންސާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަމީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާތާ 90 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު އަދި މަދަނީ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު 19 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއިރެއްގެ ހާލަތާއި އެއިރެއްގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އައު ޗެޕްޓަރަކަށް ވަދެވިގެންދާނީ، ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިސަރޗްއަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ފުލުހުން ހިންގާ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ހަރަކާތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހަދައިގެންތޯ ބަލާ ހެކި ހޯދައިގެން، ހެއްކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަމަށެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ރާއްޖެއަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ނުވަތަ އާންމު ރައްކާތެރިކަމާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި، ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މިކަން އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ކުރެވިފައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަދެވިގެންދާ އައު ޗެޕްޓަރެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ހަމީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތާއި ދޭތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކުރުޓިނީ އޮންނަކަމުންނާއި އަދި ފުލުހުންނަކީ ފުޅާކޮށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށާއި، މިކަންކަން ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ އިރު މިކަމަކީ މުޅި ޕްރޮފެޝަން އަދި މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންދާނެ ތަރައްގީ އަދި ކުރިއެރުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މުޖްތަމައުއަށް ތައާރަފްވަމުން އަންނަ ކުށްތަކާއި، ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްވެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތަށް އަންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ކިހާވަރަށްކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާއި، އެހެން ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަށް އެވެއަރއީ. އަދި ފުލުހުން މި އޮންނަ ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވެނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ، މިކަންކަން ސާފުވާންޖެހޭ. އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ކުރެވޭ ހޭދައާއި ބައްދަލު ހިދުމަތެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދޭތޯއާއި، މުޖްތަމައު ތެރޭގައި ހިންގާ އަދި ހިނގަމުންދާ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ އާއި، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާއި އެއްހަމަކުރެވޭތޯ ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ ސުވާލުތައް.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުށްމަދުކުރުމާއި ރައްކާތެރިވުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަދި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

- ކޮމެންޓް