ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:53
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަން ތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަން ތާޖު ގދ. ތިނަދޫ އޮޑިޝަން 18 ވަނަ ދުވަހު
 
އޮޑިޝަން އޮންނާނި ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހުގެ ހޯލުގައި
 
އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން 6:00 އަށް

އައްޑޫ ސިޓީއަށްފަހު، ރަން ތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ދެވަނަ ބުރު ގދ. ތިނަދޫގައި ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި 18 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު 4:00ން ފެށިގެން 6:00 އަށެވެ. އޮޑިޝަން އޮންނާނި ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހުގެ ހޯލުގައެވެ.

މިހާތަނަށް ތިނަދޫއިން 11 މީހަކު ވަނީ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. ތިނަދޫގައި އޮންނަ އޮޑިޝަންގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ނަޢީމް، އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙްމަދު އަދި އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ޝިފާއުއެވެ.

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަން ތާޖު" ގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާ ރަށްތަކާއި ތާރީހުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ކުރިން އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ރަށްތަކުގައި މިހާރު އޮޑިޝަން ނެތްނަމަވެސް އެރަށްރަށުގެ އޮޑިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވި ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން މުބާރަތް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އޮޑިޝަންގެ މަރުހަލާގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ އެބައިވެރިއަކު އަމިއްލައަށެވެ . ނަމަވެސް އޮޑިޝަނަށްފަހު ހޮވޭ 20 ބައިވެރިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުންދާނީ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮންނަ އޮޑިޝަންތަކުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 20 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ގާރީ ބޭފުޅުންގެ 10 ބޭފުޅުން ހިމެނޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފުންނާބު އުސް ޤާރީންވެސް ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 15 ޖެނުއަރީއާއި 16 ފެބްރުއަރީއާ ދެމެދުގައެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން (އާރްޓީ ސްޕޭސް، ފުރިހަމަ ނަން، އުމުރު، އައިޑީ ނަންބަރު، އޮޑިޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު) ޖެހުމަށްފަހު، 450 އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާނެ ތާރީހުތައް:

Advertisement

15 ޖެނުއަރީ 2023 - ސ. ހިތަދޫ

18 ޖެނުއަރީ 2023 – ގދ ތިނަދޫ

21 ޖެނުއަރީ 2023 – ދ ކުޑަހުވަދޫ

1 ފެބްރުއަރީ 2023 - ބ. އޭދަފުށި

4 ފެބްރުއަރީ 2023 – ހދ ކުޅުދުއްފުށި

އަދި 16 ފެބްރުއަރީ 2023 - މާލެ

މުބާރާތުގައި ވަކިވެގެންދާ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 20 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 5 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 15 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 4 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާއިރު ތިންވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 11 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން، ފަސް ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 7 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިންވެސް ވަކިވެގެން ދާނެއެވެ. ހަވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ބައިވެރިންނެވެ. މި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ބައިވެރިޔަކު ހޮވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި