ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 12:39
މާފުށިވަރު ރިސޯޓު
މާފުށިވަރު ރިސޯޓު
ފޭސްބުކް
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުން
ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
 
ކެމްޕޭންގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި އިޝްތިހާރުތައް ދައުރުކުރާނެ
 
މި ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރެވޭނެ

ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރަށް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލްއާއެކު ހައިބްރިޑް މާކެޓިންގ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއިން މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލްއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް އޮންލައިންކޮށް އަދި އޮފްލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ. މި ކެމްޕެއިން އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގައި ސަނީ ސައިޑް އޮފް ލައިފް އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށެވެ.

ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލަކީ މިނިވަން އަދި ކޯޕަރޭޓް ދަތުރުވެރިންނަށް ރެޑީ-މޭޑް އަދި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެވަލް ޕެކެޖުތައް ވިއްކާ ޓްރެވަލް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނިން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި، އިންބައުންޑް އަދި އައުޓްބައުންޑް ހޮޓަލް ބުކިން ހަދައިދިނުމާއި، ވިސާ ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި، މަންޒިލްތަކުގައި އެކްޓިވިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލްގެ 73 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޮފި މުޅި މެދުއިރުމައްޗާއި އިންޑިއާގައި ހުރެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ މި ކެމްޕެއިން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލާ، ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް އަދި ތަޖުރިބާތައް މާކެޓްކުރުމެވެ. މިގޮތުން މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރާއްޖެއާ ގުޅުން ހުރި އިޝްތިހާރާއި ޕޯސްޓްތައް ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލްސްގެ ވެބްސައިޓާއި ގޫގުލް ޑިސްޕްލޭ ނެޓްވޯކް އަދި ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގެ މާކެޓުގައި ދައުރުކުރާނެއެވެ. އަދި ކޮޒްމޯ ޓްރެވަލްގެ ޑާޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެސްއެމްއެސް އާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރުތައް ބަހައްޓާނެއެވެ. މި ކެމްޕޭނަށް 1.1 މިލިއަން އިމްޕްރެޝަންސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ލަފާކުރެއެވެ.

މި ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން ގަތަރު އަދި މެދުއިރުމަތީ މާކެޓުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދައިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ހާއްސަކޮށް ޕީކް ހޮލިޑޭ ސީޒަންތަކުގައި ރާއްޖެ އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކުރާނެއެވެ. މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގަތަރާއި މެދުއިރުމަތީގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ގެންގުޅޭ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މެދުރިއރުމަތިން ރާއްޖެއަށް 100،494 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި ގަތަރުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ 6،060 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ދަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް މެދުއިރުމަތީގެ އަދި ގަތަރުގެ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ކެމްޕެއިންތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޖުމްލަ 176 ހަރަކާތް ހިންގާފައިވާއިރު، މީގެތެރޭގައި 90 މާކެޓިންގ ކެމްޕޭން، 42 ފެއަރގައި ބައިވެރިވުން، 06 ރޯޑްޝޯ ހޯސްޓުކުރުން، 10 ވާޗުއަލް އިވެންޓް، 18 ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރު، އަދި 10 އެހެނިހެން އިވެންޓްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިހަރަކާތްތަކުގެ ޓޯޓަލް ރީޗްއަކީ 8,799,249,501 އެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން 2022ވަނަ އަހަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައެޅުއްވި 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ލަނޑުދަނޑިވަނީ އަހަރު ނިމުމުގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން އިން 2022ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު، 'ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން'ގެ ލަގަބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތާރީޙުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 'ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޓޫރިސްޓް ބޯޑު' ގެ ލަގަބުވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް