ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:14
ޗައިނާ އެމްބަސީން އޭޑީކޭއަށް ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި ޓެސްޓް ކިޓުތަކެއް ހަދިޔާކުުރުން
ޗައިނާ އެމްބަސީން އޭޑީކޭއަށް ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި ޓެސްޓް ކިޓުތަކެއް ހަދިޔާކުުރުން
އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް
ޗައިނާއިން އޭޑީކޭއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
ޗައިނާ އެމްބަސީން އޭޑީކޭއަށް ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި ޓެސްޓް ކިޓުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އޭޑީކޭއިން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި
 
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިތުރު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވި

ޗައިނާ އެމްބަސީން އޭޑީކޭއަށް ޕީސީއާރް މެޝިނަކާއި ޓެސްޓް ކިޓުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އޭޑީކޭއާ މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގުލްޗަމްޕާ މާލަމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭޑީކޭ ގްރޫޕްސްގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ނާޝިދު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އޭޑީކޭގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށެވެ. މި ފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިންކަމަށްޓަކައި ޗައިނާ ސަރުކާރަށާއި އެމްބެސެޑަރ ވަންގް ލިޒިންއަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޭޑީކޭ ޚިޔާރުކުރެއްވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. މިއާއެކު އޭޑީކޭގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރ ވަންގް ލިޒިން ވަނީ، މިފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތުންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިތުރު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް