ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:24
ރަސްފަރި ފަރު
ރަސްފަރި ފަރު
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ރަސްފަރި ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިއާދަކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަގު 893 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ
 
މުރަކަ އަލުން އާލާކުރުމަކީ މި މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް
 
މިއީ 5 އަހަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ރަސްފަރި ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށްފަހު، އެ ފަރު އަލުން އިއާދަކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން ވަނީ، އެ އިދާރާއާއެކު މި މަޝްރޫއު ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އީޕީއޭއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން; "ރަސްފަރި ރިސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. ފަރު އަލުން އިއާދަކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އީޕީއޭއާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައްވެސް އީޕީއޭގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މުރަކައިގެ ނާސަރީތައް ބިނާކުރުމާއި، އެތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް މުރަކަ އަލުން އިންދުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޕެނަމާގެ އާގުބޯޓެއް ކަމަށްވާ "އެމްވީ ނަވިއޯސް އަމަރިލިސް" ރަސްފަރި ފަރަށް އެރުމާއެކު، އެ ފަރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އީޕީއޭއިން ވަނީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އެ ބޯޓު ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލައި ވަޒަންކޮށް، ކަނޑައެޅުނު ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާގެ އަސްލު އަދަދު 893 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ، ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރަސްފަރި ފަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، 1995ން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފަރެކެވެ. މިއީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު، މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަރަހައްދެވެ. މި ފަރުގައިވާ މުރަކައިގެ ބަގީޗާގައި، އެންމަޑި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ކްލީނިންގ ސްޓޭޝަން" އެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދަކީ ފަރުމަހުގެ ދިރުމުން މުއްސަނދި، އަދި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ މާހުޅުނބުލަނޑާއާއި، މަޑިއާއި، މިޔަރާއި، ވެލާ ފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް